Foto: BIld av StockSnap från Pixabay

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och kommer fortsätta att göra så. Din personliga integritet är viktig och därför vill Älvsby församling informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur Älvsby församling använder dem och vilka rättigheter du har.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur Svenska kyrkan behandlar dem.

Rätten att inge klagomål till IMY

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsmyndigheten. 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Älvsby församlingsexpedition eller till vårt dataskyddsombud August Berg.

Älvsby församling
Tingshusgatan 1
942 33 Älvsbyn

Församlingsexpeditionens telefonnummer: 0929- 149 00

E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se

 

DATASKYDDSOMBUD

August Berg

Mobil: 070-237 81 63

E-post: august.berg@agio.se

Varför är det nödvändigt att behandla mina personuppgifter?

Älvsby församling behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation och arvodesutbetalning. Älvsby församling kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Älvsby församling kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Älvsby församling är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi som församling har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Älvsby församling har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Älvsby församling, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Älvsby församling överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss, eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister, och för dig som har lön eller arvode i HRM Flex. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.