Kallelse kyrkofullmäktige

Nyhet Publicerad

Torsdag 10 oktober 2019

 

ALVESTA FÖRSAMLINGS                                                            2019-10-02

Kyrkofullmäktige 2018-2021 sammanträder

Dag: Torsdagen den 10 oktober 2019  

Tid:  Kl. 19:00 

Plats: Alvesta församlingshem

 Ä R E N D E N:

1.Öppnande.                                                                                                                     

2. Upprop.

3. Val att justera.

4. Godkännande av kungörelse och kallelse.

5. Tillgängligheten Hjortsberga Kyrka.

5. Skogskyrkan, renovering och ombyggnad.

6. Taxor, avgifter och arvoden 2020.

7. Budget 2020.

8. Övriga frågor och meddelanden.

Ingemar Lundqvist                             Mats Edenvärn e.u.

ordförande

Bilagor: 

KR§137c

KR§163a

KR§161b, bilaga

KR§161b, bilaga 
 

OBS! Vid förhinder ring kansliet tel.177 70 snarast så ersättare kan kallas i rätt ordning.