Foto: Marie Fransson

Gravvård

Skötselavtal - ett erbjudande från Alvesta församling

SKÖTSEL AV GRAVPLATS – ETT AVTAL
Kyrkogårdsförvaltningens åtagande av skötsel av gravplats grundar sig på ett avtal mellan Alvesta församling och gravrättsinnehavaren eller dennes ombud. Avtalet reglerar parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

OMFATTNING
Skötselavtalet omfattar följande moment:

Grundskötsel:
Innebär att gravplatsen hålls i ordnat skick, innefattande vårstädning, putsning och
rensning av rabatt, krattning, jordförbättring, gräsklippning, klippning av ev. häck inom gravplats, beskärning av växter, rengöring av gravvård samt vattning.

Plantering:  Vår : 5 penséer.
Sommar: 7-10 sommarblommor
Övrigt:  Utläggning av vinterprydnad.

ÅTAGANDETID:

Gravrättsinnehavaren kan välja mellan en åtagandetid av 10 eller 5 år. Avtal tecknas endast för kalenderår.  

Alt. 1: 10 år kostnad:      = 9 700:-  år 2022
Alt. 2:   5 år kostnad:      = 5 800:-  år 2022

För grav med två rabatter ökar kostnaden med 50% och för tre eller flera rabatter med 100 %.

Måtten för en normalstor rabatt anses vara 90x45cm.

Kyrkogårdsförvaltningen utför skötseln fackmässigt och tar med tillbörlig omsorg tillvara gravrättsinnehavarens intressen och samråder med denne i den utsträckning som behövs och är möjlig.

UNDERRÄTTELSE:
Kyrkogårdsförvaltningen underrättar gravrättsinnehavaren i god tid innan avtalstiden går ut.

Priset gäller för grav med en rabatt. Finns fler än en rabatt på graven utökas beloppen med 50% för 2 rabatter och 100% om det finns tre eller flera rabatter..

Gravskötselansökan

Klicka på länken här för blankett Gravskötselansökan

SKÖTSEL AV GRAVPLATS

Vi erbjuder olika former av hjälp med gravskötsel. För skötsel av en gravplats erbjuder pastoratet 5 eller 10-årsavtal. Då ingår vår- och sommarplantering, vinterdekoration, rensning av rabatt med mera. Även enskilda arbetsuppgifter som till exempel rengöring av gravsten utföres mot fastställd avgift.

PRISLISTA
För diverse tillfälliga tjänster avseende gravar och gravvårdar på kyrkogårdarna inom Alvesta församling.
Plantering, penséer eller sommarplantor inkl. plantering per styck 30 kr
Tvättning (rengöring) av gravvård och sockel 400 kr
Riktning av gravvård (normalstorlek) 700 kr
Utläggning av vinterdekoration 200 kr
Ljung inkl. plantering per styck 60 kr
Utläggning av tillhandahållet material/gravplats ex. gödning 60 kr
Ljuständning per gång inkl. ljus 50 kr
Askgravlund minnesskylt/bricka engångskostnad 2 500 kr
Förnyelse av gravrätt 15 år 750 kr
Övriga merarbeten utförs till en kostnad på 350 kr/tim

Anvisningar för kontroll av äldre gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet tillämpar nya, enhetliga rutiner, när de kontrollerar gravstenarnas säkerhet. Sedan i höstas ligger ett stort antal stenar nere eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK).
- De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapar enhetlighet i praxis, säger Staffan Lundstedt, konsulent för begravnings- och kyrkogårdsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.
- Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen, säger Staffan Lundstedt.

Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ned stenar som utgör en fara för säkerheten. Men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas. Gravrättsinnehavaren har i normala fall ha ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.  Nedlagda grav¬stenar kan accepteras om det görs enligt god gravkultur, så att det ser ut som en liggande snedställd häll med underkanten nedgrävd och överdelen vilande på sockeln.
- Det kan vara en lösning för gravrätter som snart upphör och gravrättsinnehavaren inte vill kosta på en omdubbning enbart för några år, säger Staffan Lundstedt.