Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Alvesta församling Besöksadress: Prästgårdsv 6, 34234 ALVESTA Postadress: Box 177, 34222 ALVESTA Telefon:+46(472)17770 E-post till Alvesta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra kyrkogårdar

Alvesta församling har sex kyrkogårdar. Fyra ligger vid de gamla församlingkyrkorna i Alvesta, Lekaryd, Härlöv och Hjortsberga. På kyrkplatsen i Kvenneberga ligger Kvenneberga kyrkogård och Skogskyrkogården, mellan Alvesta och Lekaryd.

På våra kyrkogårdar ska alla som bor inom vår församlings gränser kunna beredas plats.  Även personer från andra församlingar kan gravsättas här om önskemål och plats finns.
 

Gravplats

En kistgravplats består av ett eller flera kistgravrum. Antalet bestämms när gravplatsen upplåts första gången. En urngravplats har plats för upp till fyra urnor. Särskilda kvarter för enbart urnor,  Urnlund, finns på Skogskyrkogården och Hjortsberga kyrkogård. Det är inte ovanligt att urnor gravsätts i kistgravar, och vi beräknar att sex urnor per kistgravrum kan gravsättas så. Man kan bara ta ut en gravplats när någon ska gravsättas. Då är det också möjligt att reservera ett eller två gravrum ytterligare.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är en helt anonym begravningsform för urnor. Enskilda gravar  markeras ej. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte närvara. Minneslund finns på Skogskyrkogården.

Askgravlund

En mindre anonym gravform är Askgravlunden. I Askgravlunden jordas askorna i ett gemensamt utrymme, men så att t.ex. makar kan jordas tillsammans. Inga enskilda gravar får markeras. En namnplatta (som får finnas kvar i 25 år) sätts genom kyrkogårdsförvaltningens försorg upp på ett gemensamt ställe. Avgift tas ut för namnplattan. Anhöriga får närvara vid gravsättning. En gemensam smyckningsplats lik den i minneslunden finns. Platserna i Askgravlunden upplåtes utan gravrätt.

Gravrätt

När någon gravsätts på kyrkogård uppkommer en gravrätt. Enligt lag har man rätt till konstandsfri gravrätt i 25 år. För att förvalta gravrätten ska man utse en eller flera gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har vissa rättigheter och skyldigheter.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls vårdad. Gravrättsinnehavaren får bestämma om gravvård (gravsten eller liknande, som också juridiskt tillhör gravrättsinnehavaren), vem som får gravsättas inom gravplatsen etc. En gravrättsinnehavare får själv alltid gravsättas på en plats han har gravrätt på. Gravrätt gäller inte vid gravsättning i minneslund eller askgravlund.
Gravrätten förlängs med 25 år varje gång någon gravsätts på gravplatsen. Man har också rätt till förlängning av gravrätten mot avgift sedan gravrättstiden gått ut. För nävarande 750:- för 15 år i Alvesta församling.

Begravningsclearing

Alla församlingar i Sverige är anslutna till ett clearingsystem som innebär att hemförsamlingen betalar alla de kostnader som är fria oavsett var i Sverige begravning sker. Enligt begravningslagen har alla rätt till fri gravplats i 25 år, fri gravsättning, fri kremation, lokal för avskedstagande (utan kristna symboler för den som inte tillhör Svenska kyrkan), transporter inom huvudmannens område. För kyrkotillhöriga tillkommer begravningsgudstjänst i kyrka med präst och kantor och bärare vid jordbegravning.

Skötsel av gravplats

Vi erbjuder olika former av hjälp med gravskötsel. För skötsel av en gravplats erbjuder pastoratet 5 eller 10-årsavtal - se gällande priser i faktarutan till höger. Då ingår vår- och sommarplantering, vinterdekoration, rensning av rabatt med mera. Även enskilda arbetsuppgifter som till exempel rengöring av gravsten utföres mot fastställd avgift.
 
PRISLISTA
För diverse tillfälliga tjänster avseende gravar och gravvårdar på kyrkogårdarna inom Alvesta församling.
Plantering, penséer eller sommarplantor inkl. plantering per styck 30 kr
Tvättning (rengöring) av gravvård och sockel 400 kr
Utläggning av vinterdekoration 200 kr
Ljung inkl. plantering per styck 60 kr
Utläggning av tillhandahållet material/gravplats ex. gödning 60 kr
Ljuständning per gång inkl. ljus 50 kr
Askgravlund minnesskylt/bricka engångskostnad 2 500 kr
Förnyelse av gravrätt 15 år 750 kr
Övriga merarbeten utförs till en kostnad på 350 kr/tim
 
Tillfälliga tjänster
Främmande trosbekännare
Pastoratet ska enligt lag kunna erbjuda särskilda gravplatser för icke kristna trosbekännare anpassade efter deras krav på gravskick. För nuvarande finns ett avtal med Växjö kyrkliga samfällighet om muslimska gravplatser. Det betyder att muslimer från Alvesta får gravsättas i det muslimska kvarteret på Hovshaga kyrkogård i norra Växjö.
 
Mikael Hjertquist

Mikael Hjertquist

Alvesta församling

Ansvarig vaktmästare

Gravskötselavgifter

Kyrkogårdsförvaltningen kan efter skriftlig beställning sköta en gravplats.
2018 års priset för detta är:
5.400:- för 5 år och
9.200:- för 10 år.
Avtal tecknas endast för kalenderår.
 
Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat skick, innefattande vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, jordförbättring, gräsklippning, klippning av ev. häck inom gravplatsen, beskärning av växter samt rengöring av gravvård.

Planteringav vårblommor, sommarblommor samt vinterprydnad och granris.

Kontakta pastorsexpeditionen för mer information tel 0472-177 70.

Beställningsblankett för gravskötsel