Klagomålshantering på Änglagårdens förskola

Här finner du information om hur du ska gå tillväga för att lämna ett skriftligt klagomål rörande verksamheten.

Enligt skollagen 4 kap § 8 skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.


Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig då till förskolans rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till rektorn via e-post eller med vanlig post. Klagomål gällande rektorns tjänsteutövning lämnas till kyrkoherden Kerstin Hesslefors Persson, som företräder huvudmannen, (kerstin.hessleforspersson@svenskakyrkan.se) eller Helsingborgs stad som är tillsynsmyndighet.


Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen.


Inom 10 arbetsdagar skall Rektorn ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.


Alla klagomåls utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits. Ni kommer att få veta vilka åtgärder som vidtagits.