Foto: Pär G Bengtsson

Gravskick

Det finns olika sätt att begravas på. Gravskick är just ett annat ord för begravningssätt.

Gravskick

På kyrkogårdarna i Allerum, Fleninge, Kattarp och Välinge har vi:
Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Askgravplats
 

Kistgravplats
Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret. Inom pastorat grävs graven alltid senast dagen innan begravningsdagen. Där det är möjligt tar vaktmästarna hjälp av en inhyrd minigrävmaskin med förare. Hålet täcks över med stege eller plankor eller dylikt så att inga olyckor ska inträffa.
Efter begravningsakten följer anhöriga med till graven. Graven höljs för hand och under värdiga former. Kistan själv tar plats och då blir det jord över när kistan är höljd. Därför formas kullen överst.

Urngravplats
Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselavtalet. På våra kyrkogårdar finns särskilda områden som är avsedda för urngravplatser. Men det går också utmärkt att använda en kistgravplats som urngravplats. Då måtten är större får det plats fler urnor inom samma gravplats.

Askgravplats
Askgravplatser är ett bra alternativ till den som tycker skötsel av kist- och urngravar är tungt, men som tycker att minneslunden är för anonym. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravplatsen upplåtes med del i hyrsten och namnplatta av brons till gravrättsinnehavaren/na för en tid av 25 år, egen gravanordning får ej uppsättas på askgravplatsen. På namnplattan finns plats för två namn, födelseår, dödsår samt en liten symbol. Gravrättsinnehavaren betalar för gemensamhetssten och del i den kollektiva skötseln under 25 år samt dagspris för namnplattan samt barkurna. Betalning sker mot faktura i förskott. Vid ytterligare gravsättning räknas en ny 25-årsperiod till förmån för sist gravsatt och ny avgift tas ut för skillnaden mellan första och andra gravrättsperioden samt ny bronsplatta. Ingen rabatt får anläggas men besökare har möjlighet att medverka till smyckning genom att sätta snittblommor på där avsedd gemensam plats i vas, mindre krans/vinterprydnad får läggas mellan november och mars. Förvaltningen ombesörjer gemensam plantering runt gravstenen med säsongens blommor. 

Minneslund
Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där upplåtaren har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare. 
 
Kulturgrav
Gravplats som skall bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.
En kulturgrav behandlas och sköts som en återlämnad gravrätt, men kommer finnas kvar oförändrad och inte tas i bruk till ny gravrätt. Vilket kan ske annars efter viss tid. Kulturgravar finns bl a att hitta på Allerums kyrkogård.  
 
 
 
Etiska riktlinjer vid gravgrävning inom Allerums pastorat
  • Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.
  • Anhöriga bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen.
  • Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.
  • Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav.
  • Vid återfyllning av grav ska kistan först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande maskinell återfyllning. Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle.
  • Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravöppning och gravsättning.