Foto: Pär G Bengtsson

Gravskick

Det finns olika sätt att begravas på. Gravskick är just ett annat ord för begravningssätt. Här under kan du se vilka gravskick vi erbjuder och på vilka kyrkogårdar i pastoratet det finns. Längre ner på sidan beskrivs också de olika sätten man kan begravas på och hur gravplatser utformas.

I Allerums pastorat har vi på våra kyrkogårdar följande gravskick:

Allerum: Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Askgravplats
Fleninge: Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Askgravplats
Kattarp: Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Askgravplats
Välinge: Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund, Askgravplats

Gravskick

I texten som följer är olika typer av gravskick som används inom vårt pastorat presenterade. Textstyckena som följer direkt efter rubriken är sådan som den ska presenteras i begravningslagen.

Kistgravplats
Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret. Inom vårt pastorat grävs graven alltid senast dagen innan begravningsdagen. Där det är möjligt tar vaktmästarna hjälp av en inhyrd minigrävmaskin med förare. Hålet täcks över med stege eller plankor eller dylikt så att inga olyckor ska inträffa.

Efter begravningsakten följer anhöriga med till graven och tar avsked innan kistan sänks ned i hålet. Under tiden som begravningskaffet hålls (oftast i församlingshemmen som ligger i anslutning till våra kyrkor) höljer vaktmästarna kistan för hand och under värdiga former. Då det kan inträffa att anhöriga kommer tillbaka innan graven är ordentligt höljd måste gravhöljning ske under etiskt riktiga former. Vilket är det självklara sättet för vaktmästarna inom vårt pastorat att sköta sådana ärenden. Kistan själv tar plats och då blir det jord över när kistan är höljd. Därför formas kullen överst.

Urngravplats
Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselavtalet. På våra kyrkogårdar finns särskilda områden som är avsedda för urngravplatser. Men det går också utmärkt att använda en kistgravplats som urngravplats. Då måtten är större får det plats fler urnor inom samma gravplats.

Askgravplats
Askgravplats är ett alternativ till urngraven och minneslunden. På Allerums askgravplats finns plats för 69, i Kattarp 32 samt i Fleninge ?? gravrätter med två urnor i varje. Gravplatsen är 40 x 80 cm. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Nedbrytbara askurnor (Barkurnor) tillhandahålles av Allerums pastorat. Gravplatsen upplåtes med del i  hyrsten och namnplatta av brons till gravrättsinnehavaren/na för en tid av 25 år, egen gravanordning får ej uppsättas på askgravplatsen. På namnplattan finns plats för två namn, födelseår, dödsår samt en liten symbol, plattans mått är 16 cm x 7,5 cm. Gravrättsinnehavaren betalar  för gemensamhetssten och del i den kollektiva skötseln under 25 år samt dagspris för namnplattan samt barkurna. Betalning sker mot faktura i förskott. Vid ytterligare gravsättning räknas en ny 25-årsperiod till förmån för sist gravsatt och ny avgift tas ut för skillnaden mellan första och andra gravrättsperioden samt ny bronsplatta. Ingen rabatt får anläggas men besökare har möjlighet att medverka till smyckning genom att sätta snittblommor på där avsedd gemensam plats i vas, mindre krans/vinterprydnad får läggas mellan november och mars. Förvaltningen ombesörjer gemensam plantering runt gravstenen med säsongens blommor. Askgravplatser är ett bra alternativ till den som tycker skötsel av kist- och urngravar är tungt, men som tycker att minneslunden är alldeles för anonym.

Minneslund
Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där upplåtaren har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare. Minneslund finns som alternativ på alla kyrkogårdarna inom vårt pastorat.

Askgravlund
Ej rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma. Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Gemensam plats för namn och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen, makar ligger inte tillsammans. Ej gravrätt. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Denna typ av gravskick finns inte inom vårt pastorat men planer finns på att anlägga i Allerum, Fleninge och Kattarp.
 
Kulturgrav
Gravplats som skall bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.
En kulturgrav behandlas och sköts som en återlämnad gravrätt, men kommer finnas kvar oförändrad och inte tas i bruk till ny gravrätt. Vilket kan ske annars efter viss tid. Kulturgravar finns bl a att hitta på Allerums kyrkogård.  
 
Etiska riktlinjer vid gravgrävning inom Allerums pastorat
  • Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.
  • Anhöriga bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen.
  • Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.
  • Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav.
  • Vid återfyllning av grav ska kistan först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande maskinell återfyllning. Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle.
  • Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravöppning och gravsättning.