Miljövision och policy

 

Vision
Ge världen liv, ge den vård där du går
Jorden är hel och rund. Vi delar jord, sol, regn, vind, hav och luft. Vi ser den som en gåva, Guds andetag genom årmiljoner av utveckling som vi fått uppgiften att förvalta och fortsätta att utveckla. Den uppgiften är din och min.

Vi vill lära oss att se vägen till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och gå med långsiktiga steg. Som kyrka ska vi stå upp för den vägen som en inspirerande vägvisare.

Detta arbete ska göras på ett sådant sätt att det höjer individens medvetenhet och kunskap så att vi tillsammans kan bygga strukturer som främjar miljöförbättringar, samarbete och informationsspridning. Med avsikt att leva i samklang med Guds skapelse och med motivation och hopp ge kommande generationer grund för ett värdigt och gott liv. 

Policy
Ett hållbart och långsiktigt perspektiv på miljöarbete innefattar att varje verksamhet inom Åkerbo församling har en ansvarfull inriktning, där beslut och handling alltid avvägs med hänsyn till:

  • Att ett väl fungerande kretslopp främjas. God hushållning med naturresurser och energi samt att omhänderta eller återvinna avfall.
  • Att etiska- och globala rättvisefrågor speglas i den dagliga verksamheten.
  • Att begränsa spridning av miljöfarliga produkter och följa aktuell miljölagstiftning.
  • Att stödja biologisk mångfald och god, etisk djurhållning samt skydd av utrotningshotade arter.
  • Att samarbeta med olika parter i samhället för att kontinuerligt nå förbättringar på miljöområdet och verka för en ekologisk hållbar utveckling, såväl regionalt som globalt.
  • Att genom utbildning och information aktivt sprida goda miljöidéer. Genom praktisk tillämpning göra Svenska kyrkan trovärdig i miljöfrågor.