Medeltida grav i Östra Harg

Vid ett dräneringsarbete vid Östra Hargs kyrka hösten 2015 upptäcktes ett skelett från en människa. Arkeolog Rikard Hedvall kom till platsen och nu har undersökningen slutförts och ger följande lilla intressanta berättelse. Texten nedan är delar av Hedvalls egen rapporterande sammanfattning.

I graven, som bedömts vara från tidig medeltid, vilade en kvinna i 20-årsåldern. Foto: Rikard Hedvall

Den påträffade graven, en kvinnograv från tidig medeltid, är intressant på flera sätt, bl a i samband med diskussioner om äldre begravningstraditioner. Den samlade bedömningen av fyndet är att kvinnan dog i 20 års åldern och var ca 162 cm lång och att hennes tänder var fina och fria från karies.

Skelettet låg i öst-västlig riktning med huvudet i väster och armarna placerade utmed sidorna. Ett metallfragment, som påträffades i graven, skulle kunna vara en del av en spikskalle, men i övrigt verkade det som att kvinnan inte hade gravlagts i en träkista eftersom graven var så snävt grävd. I gravfyllningen förekom enstaka kalkbruksprickar vilket kan visa att personen begravdes efter det att stenkyrkan uppförts. Armställningen kan betyda att personen begravts under 1000- eller 1100-talet, så sammantaget pekar det mot 1100-talets andra hälft.

De olika väderstrecken har haft olika symboliska värden genom historien. Redan i fornkyrkan var kyrkobesökarna uppdelade efter kön. Kvinnorna var hänvisade till den norra sidan och männen till den södra, en indelning som höll i sig i vårt land fram till 1800-talets slut.

Även kyrkogården verkar ha haft denna könsindelning, om än inte under hela detta tidsspann. Det kan tolkas som att man under 1100-talet begravde personer könsvis på kyrkogårdarna för att under 1200-talet upphöra med begravningar på nordsidan, men fler exempel behövs för att verkligen belägga detta mönster. Graven i Östra Harg passar in i detta begravningsmönster, så till vida att det rör sig om en kvinna och att hon kan ha begravts vid den tid som könsuppdelningen bör ha varit i bruk. Undersökningsresultatet, där endast en grav påträffades, kan också ses som ett belägg för upphörandet av begravningar på nordsidan av kyrkan på 1200-talet.