Kärlek är ingen sjukdom

Svenska kyrkan har under många decennier bearbetat och samtalat om samlevnadsfrågor och homosexuellas rättigheter. Så här ser utvecklingen ut i korta drag

En helig stund tillsammans.
Foto: Patrik Häggqvist

1972, medan homosexualitet fortfarande klassades som en sjukdom av samhället, föreslog biskopsmötet att någon form av välsignelseakt för homosexuella par skulle kunna övervägas.
Samma biskopsmöte beslöt om en utredning som resulterade i boken "De homosexuella och kyrkan", en bok med flera för sin tid radikala slutsatser.

1988 års kyrkomöte behandlade en motion om utarbetande av förslag till kyrklig välsignelseakt för homosexuella par.

2005 beslutade kyrkomötet om en kyrklig välsignelseakt över registrerat partnerskap. För att ytterligare förtydliga ställningstagandet bestämdes att:

* kyrkan ska aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.

* Svenska kyrkan inte bör sanktionera eller driva organiserad verksamhet i syfte att "bota" homosexuella från deras läggning.

* homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, inte är skäl för att vägras vigning till präst eller diakon.

2009 beslutade kyrkomötet att äktenskapet kan omfatta såväl par av olika kön som par av samma kön. Man beslutade också om en vigselordning för både homo- och heterosexuella par.

I tv-programmet Uppdrag granskning 28 maj visades med dold kamera hur enskilda präster i själavårdande samtal talat om sexuell orientering. Programmet har långt innan det sändes väckt debatt. Här har vi samlat några frågor och svar om Svenska kyrkans syn på homosexuell kärlek.

Får en präst säga vad som helst i en själavårdande situation?
Det är aldrig acceptabelt att kränka någon på grund av sexuell orientering. Prästen ska möta personen i den situation han eller hon befinner sig i. Svenska kyrkan har sedan länge (se ovan) tydligt tagit avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering av homosexuella. En präst ska heller inte försöka "bota" eller "omvända" homosexuella. Samtidigt är det förstås möjligt att samtala med en präst om man är osäker i sin sexuella identitet. Där kan prästen vara ett stöd för personen att finna tilltro till att Gud är med oss även när vi är osäkra.

Vad händer med en präst som säger att man kan bli fri från sin homosexualitet?
Om en präst uttrycker sig så kan det tolkas som att homosexualitet är något som går att bota. Om någon upplevt detta kan personen anmäla prästen till domkapitlet i stiftet. Där avgörs prästens lämplighet.

Får en präst förklara eller försvara vad som sagts i ett själavårdande samtal?
Nej, prästens tystnadsplikt är absolut. Han eller hon får inte tala om något av det som sagts. Prästen får inte ens berätta att samtalet ägt rum.

Är det inte oetiskt av Uppdrag Granskning att fejka en situation och att filma den med dold kamera?
För Svenska kyrkan är det viktigt att vara öppen för granskning. Om det finns anställda som kränker människor är det bra att det uppmärksammas och rättas till. Tycker man att granskningen är oetisk eller felaktig kan man anmäla den till Granskningsnämnden för radio och tv.

Svenska kyrkan är en av få kyrkor i världen som viger par av samma kön. Världens gayvänligaste kyrka alltså?
Besluten som fattats av kyrkomötet (se ovan) är tydliga. Men samtalet om homosexuellas rättigheter fortsätter. Kyrkan kan bli ännu mer inkluderande. I höstas beslutade kyrkomötet att uppmuntra till HBT-certifiering av kyrkans arbetsplatser, ett arbete som inletts.

'Jag har ingen anledning att tro att det är vanligt att präster i Svenska kyrkan skulle vilja "bota" homosexuella'

Ärkebiskop Anders Wejryd kommenterar Uppdrag granskning.