Foto: Maria Bergendahl

Askeby kyrka

Askeby kyrka räknas till en av Östergötlands märkligaste medeltidskyrkor.

PLATS FÖR NUNNOR OCH BÖNDER

Askeby kyrka byggdes som sockenkyrka men också som kyrka för nunnorna i cistercienserklostret i närheten. Klostret anlades under 1100-talets senare del och bestod fram till 1530. Byggnaden består av två huvuddelar: Västpartiet – fungerade som sockenkyrka under en stor del av klostertiden och det långa koret – byggdes uteslutande för klostrets behov.

Som altarprydnad finns en pietà-grupp* från 1400-talet. Före 1823 pryddes altaret av en serie skulpturer, som år 1732 skänktes till Askeby av friherre Johan Banér på Ekenäs. Skulpturerna står nu uppställda i korets nischer.

I triumfbågen hänger ett av Östergötlands vackraste gotiska triumfkrucifix från 1400-talets senare hälft. Dopfunten av kalksten är troligen från 1200-talets senare hälft. Predikstolen tillverkades år 1763 av bildhuggaren Nils Österbom i Norrköping.

Till kyrkans främsta nattvardssilver bör nämnas kalken, vars fot och skaft liksom tillhörande oblattallrik är från 1400-talets början. Kalken skänktes av riddaren Tord Röriksson Bonde till den heliga Birgittas ära.

1951 restaurerades kyrkan. Bland annat försågs korfönstret med en glasmålning efter förslag av konstnären Einar Forseth.

Områdesansvarig: Amund Gudmundsson Hunstad, 013-763 20.
Kyrkoföreståndare: Johnny Stammarnäs, 013-761 19.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50 eller här: akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

*Pietà, av italienskans pietà (förbarmande), motiv inom konsten föreställande jungfru Maria med den döde Kristus i famnen.

Mer om Askeby kyrka:

Föreningen Askeby kloster (hemsida)
Askeby kyrka (Facebook-sida)
Föreningen Askeby kloster (Facebook-sida)

Pilgrim? Läs mer här.

Läs om pilgrimseken som planterades sommaren 2015 här.

Läs om runstenen vid torpet Vadet öster om kyrkan här.

Läs om utgrävningarna sommaren 2012 på sid 10-11 här.

Läs om renoveringen av kyrkan 2012 här.

I Församlingsguiden nr 4/2014 finns ett reportage från Askeby kyrkliga syförening. Läs på sid 8-9 här.

Askeby församlingsgård Foto: Maria Bergendahl

Församlingsgården byggdes som prästgård men är efter en renovering 2006 samlingspunkt för många verksamheter. Här hålls andakter och samlingar, här möts också Askeby kyrkliga syförening. 
Gården är även kontor för personal från Åkerbo församling. Lokalerna går bra att hyra. Köket är väl utrustat med porslin och glas. Toalett finns i såväl kyrkan som församlingshemmet. Enklare övernattning för pilgrimer erbjuds. Ring i så fall i god tid till 013- 23 66 50.
 
Vill du hyra lokalen? Läs mer här.