Förtroendevalda och protokoll

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som skall:

- besluta i principiella ärenden av större vikt

- besluta om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt viktiga ekonomiska ärenden

Kyrkofullmäktige - mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Paul Persson
Bo Kron
Lars Olsson, andre vice ordförande
Eva Linder

Frimodig kyrka
Lars Ekman
Margareta Jämstorp
Katarina Ekman

Öppen kyrka för alla, ÖKA 
Magnus Tyche
Ann Kristin Bertilsson
Rune Simonsson, förste vice ordförande
Lars Petersson, ordförande
Lars-Göran Sandréus
Marianne Tyrberg
Marie Nilsson
Kristina Bergström
Julia Kärrdahl
Ulla Bolmstrand
Eva Ingvarsson
Danièl Tejera
Margareta Albrektsson
Berit Sandréus
Jörgen Fasth
Marianne Christensen
Wiwi Andersson
Bengt Ingvarsson

Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Jens Norwander

Frimodig kyrka
Jan Jämstorp
Kerstin Lundborg

Öppen kyrka för alla, ÖKA
Karin Hallengren
Amanda Källerman Lindell
Mia Snecker
Lennart Andersson
Barbara Westrup
Marie-Louise Marttsson
Ingrid Flyman Strömbeck
Chatarina Wilgotsson
Per Anders Nilsson

 

Kyrkorådet har som uppgift att som fullmäktiges styrelse:

- bereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut samt tillsammans 
med kyrkoherden ansvara för att de grundläggande uppgifterna blir utförda i församlingen; fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och utöva mission

- ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning och övergripande ansvar för begravningsverksamheten

Kyrkorådet skall dessutom:

- fastställa visioner, långsiktiga mål och riktlinjer

- fatta beslut om policydokument och stora strategiska frågor

- tillsammans med kyrkoherden utarbeta församlingsinstruktionen

- ansvara för församlingens förvaltning, ekonomi-, fastighets- och personal-
ärenden

- fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt ge råd
och stöd i frågor angående begravningsväsendet

Kyrkorådet - mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Ann Kristin Bertilsson, ordförande
Marie Nilsson, vicer ordförande
Lars-Göran Sandréus
Lars Petersson
Rune Simonsson
Margareta Albrektsson
Paul Persson
Lars Ekman
Calle Jensen, kyrkoherde

Ersättare

Kristina Bergström
Berit Sandréus
Marianne Tyrberg
Ulla Bolmstrand
Bo Kron