Begravningsombud

Länsstyrelsen har med stöd av Begravningslagen 10 kap. 1§ och Begravningsförordningen 51§ förordnat Peter Isacson som ombud för att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Peter Isacson

Tel: 044-22 95 45
Mobil: 0768-63 06 25
E-post: peter.isacson75@gmail.com

Begravningsombudets uppgifter

Ombudets uppgifter och behörighet gentemot församlingen regleras i Begravningslagen kap.10 och Begravningsförordningen 49§.

Ombudet skall inom sitt verksamhetsområde:

  • skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och har utförts för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • informera dem som inte tillhör Svenska Kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan.
  • hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • skriftligen meddela Kammarkollegiet om han/hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.