Strand

Strandkyrkogården, belägen mellan Vänersborgs fd lasarett och Fredriksberg, har en yta om 3,5 hektar och anlades 1887. Kyrkogården tillkom då man fann att Östra kyrkogårdens jordmån ej var tillfreds- ställande.

Strandkyrkogården har vid flera tillfällen utvidgats och förändrats men har kvar sin ursprungliga plan och idéinnehåll. Till följd av bl a Spanska sjukans härjningar på 1900-talet kom kyrkogården att nästan bli fullbelagd och en utökning skedde. Den största utökningen skedde 1923 då den sydvästra delen mellan Huvudnäsgatan och slänten med trappor tillkom, där man sprängde bort berg för att få tillräckligt gravdjup.

Man har på ett helt annat sätt, än på tidigare kyrkogårdar, utnyttjat topografin för att få ett naturligt kuperat område som avskärmar trafiken från Edsvägen.  Kyrkogårdsområdet vänder sig mot vattnet och får härigenom en starkt miljöskapande faktor och skapar dess karaktär.