Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vittskövle kyrka

Vittskövlevägen 22, Vittskövle.

Max antal besökare 140 personer.

Kyrkans äldsta delar är byggda i romansk stil under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. De äldsta delarna är långhus, kor och absid. Det har funnits ett s.k. brett västtorn vars nedre delar idag utgör långhusets västra del.
I början av 1400-talet uppfördes ett kapell – den norra korsarmen – på långhusets norra sida. Det nuvarande tornet uppfördes på 1500-talet. Gravkoret på södra långhusväggen är från ca 1660 – den södra korsarmen.  

Kyrkan var patronatskyrka till Vittskövle slott 1568 fram till patronatsrättens avskaffande 1921/1922.
(Patronatskyrka var ursprungligen en kyrkobyggnad underställd en enskild person, en patronus, till exempel en kung eller en adelsman. Denne patronus rättigheter, s.k. patronatsrätt, innebar till exempel äganderätt eller förfoganderätt över kyrkans intäkter och egendom samt tillsättning av präst. Patronus skyldigheter bestod i att sköta underhållet av och smycka kyrkobyggnaden, samt att avlöna prästen.)
Absid, kor och långhus är uppfört av tuktad gråsten. Korsarmarna är uppförda i tegel. Tornet är i huvudsak uppfört i obearbetad gråsten men även tuktad gråsten och tegel förekommer.

Orgelfasaden är byggd 1928 av Martin Castells snickerifabrik i Degeberga.

Nuvarande orgel invigdes 1974 och är byggd av A. Mårtenssons orgelbyggeri i Lund och har tolv stämmor med 874 pipor, två manualer och pedal.

Kyrkans första orgel skänktes 1704 av Johan Olsson Smitt, Åhus och hans fru Elsa Bengtsdotter f. de Gråå. Det var ett s.k. bordspositiv. 

I korets tak har det sannolikt funnits flera bilder ur Nicolaus-legenden, denna finns bevarad.

Framför allt blev Nikolaus känd för sin givmildhet. Nikolaus är också omtalad för att ha utfört mirakler under sin livstid. Mest omtalat är att han med sina böner sades hjälpa skepp i storm. Det sades också att han under sin levnad kunde befinna sig på flera ställen samtidigt.

"sanctus nicholaus episcopus"

Tavlan omges av en profilerad ram och avslutas uppåt med ett trekantsfält med ett änglahuvud i  centrum och kröndekorationer i form av kors två urnor. 

Altartavlan är en kopia av van Dycks ”Kristus på korset”. Under tavlan står det i guldtext: ”Thet är fullkomnadt”.

På dopfatet, som är tillverkat 1903, avbildas Jesu dop.

Det finns också två vapensköldar från ätterna Brahe och Bille. (Jens Brahe var gift med Anne Eskilsdatter Bille)

På funten finns en inskription som lyder:
”Denne fvnt gaff iej Jens Brade till Vedskøl kircke ano 1559”.

Den har en 60 cm hög cylindrisk cuppa med rundad botten.
Cuppan har avtappningshål vilket indikerar tillkomst före 1200-talet. 

Dopfunten är från medeltiden och tillverkad av sandsten.

Pjäsen är rikt utsmyckad med olika träskulpturer och förgyllningar.

Predikstolen är tillverkad i ek 1704-1705 av Petter Norrman, som var verksam i Kristianstad 1703-1708.

Sittplats.

På baldakinens undersida finns en målning som visar Jesus och Gud omgivna av änglar.

Petrus med nycklarna.

Paulus med svärdet.

Dessa två skulpturer, som nu står i vardera ett av korets fönster, satt tidigare på träpelarna vid uppgången till predikstolen.

 

VÄGG- OCH VALVMÅLNINGAR

Kyrkans kalkmålningar frilades och restaurerades 1899-1900 av dekorationsmålaren och konstnären Svante Thulin. De hade då varit överkalkade sedan slutet av 1700-talet.
Flertalet av målningarna som togs fram var så pass fragmentariska att de kalkades över igen och Thulin nymålade istället kyrkans målningar och hämtade inspiration från de ursprungliga målningarna, utförda av Vittskövlegruppen. I vissa fall skedde nymålningen direkt på den medeltida putsen och i vissa fall tillkom ny puts före ommålningen. De dekorationer som tillkom är bland annat liljeornamenten på den södra långhusmuren, absidens dekoration av stjärnor och dekorationerna i fönsternischerna och på triumfbågen, gördelbågarnas och pilastrarna. I dagens kyrkorum är det främst sekelskiftets restaurering och det repetetiva dekormåleriet som dominerar. Av de medeltida kalkmålningarna finns rester i arkadbågen mellan långhuset och kapellet och på kapellets norra vägg. Det har funnits ett flertal senmedeltida målningar: i långhusets samtliga valv, i den östra av korets valvkappor, i absidens hjälmvalv och i kapellets båda valv och på dess norrvägg.
I långhuset finns tolv scener som visar skapelsemyten och utdrivandet ur Eden.
S:t Nicolaus, kyrkans skyddshelgon, har funnits avbildad i koret. sid 10 boken

Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt.

Lucifer störtas ned.  Överst ses Gud flankerad av två änglar. Nederst ses den bundne Lucifer omgiven av nedstörtade änglar som redan har förvandlats till djävlar. Längst ner till höger syns Helvetesgapet.

Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av

Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. 

Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.

och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.” 

och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna

Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala

"Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö."

och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:”Den här gången är det ben av mina ben,kött av mitt kött.Kvinna skall hon heta,av man är hon tagen.”

Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” 

S:ta ANNAS KAPELL
På 1430-talet bröts norra kyrkomuren upp och ett tillbygge av tegel gjordes. Det var Axel Brahe som var initiativtagare till detta. Han ville ha ett privat familjekapell där familjemedlemmar kunde begravas under golvet och där prästen skulle läsa själamässor ”i evinnerlig tid”.
Kapellet försågs med två stjärnvalv som vilade på konsoler. Altare  sattes upp mot östmuren och tak och väggar smyckades med målningar av Skanörgruppen. Det fanns även målningar av vapensköldar. Två stora bemålade träskulpturer inköptes för utsmyckning. (Finns idag på historiska muséet i Lund.) Under 1400-talets andra hälft instiftades ett nytt altare, av Nils Pedersen Brahe, som sannolikt var placerat i kapellet.  Överstenen till altaret kan idag ses på södra korsarmens yttervägg.
Kapellet helgades åt S:ta Anna, jungfru Marias mamma, som var ett av medeltidens mest dyrkade helgon.
På 1480-talet ersattes de ursprungliga målningarna av Vittskövlegruppen som i valven  målade evangelisterna i symbolisk framställnig och helgonen Ursula, Barbara, Katarina och Gertrud.
2012 byggdes kapellet om till sittplats och kyrkkaffehörna.

Sankta Barbara

Sankta Gertrud

Sankta Katarina

Sankta Ursula

Altarbordets över-sten, nu fastsatt på kyrkans södra yttermur, har följande inskription:
”Aar efter Guds Byrd Ett Tusende Fire Hundrede firsen tjugu paa det femte fonderades dette Altare Gudi till Lof og alle christne siele till evig naade. Nils Brade Fru Magdalene"

1484 lät Nils Pedersen Brahe uppföra ytterligare ett altare, sannolikt i S:ta Annas kapell, vid vilket evärdeliga själamässor skulle läsas för honom, hans hustru och efterkommande.
För att säkerställa det ekonomiska donerade han en gård i Lökaröd vars avkastning skulle utgöra ersättning till prästen för hans läsningar.

Barnekowarnas kistor placerades på golvet i gravkoret och hade därför inte några gravhällar.

Bara två Brahe-kistor finns bevarade, Henrik Brahe och hans hustru Lene Thot. de står numera i det Barnekowska gravkoret.

De gamla Brahearna blev begravda under golvet i S:ta Annas kapell och en gravhäll utmärkte platsen där de låg. dessa gravhällar har vid restaureringen tagits upp och satts fast vid det södra utbyggets ytterväggar.

Det Barnekowska gravkoret.

Esaja 57.v.2. The som redeliga för sig wandrat hafwa koma till frid, och whilas uti theras kamrar. Denna sälheten niuter nu Swänska Påstmästarens dotter i Helsingöhr den fordom dygdädla Jungfrun Maria Punk, som högvälborna Fru Grefwinnan M.Ascheberg 1724 kallade til sin kammar Jungfru dett hon och war intil Högb.ta Fruns död, som 1753 timade. åhr 17    fölgde hon sin Fru efter, och kom, efter    åhrs wandring, til frid i dett lustiga til siälen: men kroppen hwilar här i des kamar, bredo wid denna Pelare. så låt oss nu fruckta, at wi icke försume dett löfte som är, at wi skole ingå i hans rolighet at ibland os icke någor tilbaka blifwer. Ebreer.4.v.1. Förfärdigad åhr 1756 på hennes egen bekostnad.

"Til welfortient are=minde ofver de salige afdöde, Her= CHRISTEN LARSON KLIM föd i Tisted, Sogne Bræst her paa steden i 30 og Probst i 3 aar: hand döde 1682 i hans alders 63 aar: hans förste hustru war KAREN PERS DATTER föd i gammelstorp, med hende hafde hand 5 döttre, hon döde 1656 i hendes alders 26 aar: hans anden hustro war ELSE JACOBS DATTER föd i Husum i Holsten, med hende lefde hand i 24 aar uden Börn : hon döde 1687 i hendiss alder 63 aar : hon war anden gang gifft i halffierde aar med Sogne Præsten her HANS JACOBSON som bekostede dette 1688"