Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Låssa kyrka

Låssa socken är belägen inom Bro härad i södra Uppland invid Mälaren. År 1314 talas i handlingarna om "bro cum annexa" - det är Låssa församling som sedan äldsta tider hört till Bro pastorat. BRO SOCKEN omnämns 1257 som "parochia bro", dvs Bro pastorat. Socken anses ha fått sitt namn efter en runsten.

Sommaren 2002 genomgick fasaden en omfattande renovering. Sista söndagen i september 2002 togs kyrkan åter i bruk efter fasadrenoveringen.

Kyrkan är omtyckt, bl.a. för dop och vigsel.

Gudstjänster
I Låssa församling firas gudstjänst vid större helger.

Sommarmusik
Under sommaren ges oftast konsert vid fyra tillfällen - den sk. Sommarmusiken

Kyrkogården
Besökare på kyrkogården har utsikt över Säbyholmsviken och de välskötta fält som omger kyrkogården.
På kyrkogården finns två gravkor. Det största av de två är Sparres gravkor och det minsta, beläget vid södra muren, är Tauvons gravkor.

Kyrkan tjänar drygt 300 församlingsmedlemmar samt ett stort antal sommargäster och fritidsboende i Låssa församling.
I kyrkorummet ryms 100 gudstjänstdeltagare – och då är det mycket, mycket trångt.
Närmaste granne till kyrkan är Säbyholms naturbruksgymnasium.

Allt vad anda har love Herren  (Ps. 150:6)
Jag kommer snart. Amen, Ja, kom, Herre Jesu. (Upp 22:20)

Kyrktornet uppfördes under 1830-talet för att ersätta klockstapeln som då revs. Kyrkklockorna hänger alltjämt i tornet. På storklockan kan följande texter läsas:

Historia
Låssa kyrka har anor ända tillbaka till sekelskiftet 1100-1200. En liten del av muren längst ner i kyrkorummet härrör från denna tid. Under 1300-1400-talen byggdes kyrkan ut och försågs med valven. En omfattande ombyggnad genomfördes på 1690-talet och bekostades av landshövdingen och friherren Mauritz Posse som då var ägare till Säbyholms gård, på vars mark kyrkan är byggd. Denna ombyggnad hade bl a som syfte att iordningställa ett gravkor för familjen Posse. I nuvarande kyrkorum är familjen Posses gravkor igenmurat och beläget under koret.