Foto: Krister Hagman

Gravskötsel och kostnader antagna år 2019

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som inger stillhet, lugn och tillfälle till eftertanke.


Skötsel av gravplatser ryms inte inom begreppet begravningsverksamheten och bekostas därför inte genom begravningsavgiften. Skötseln av gravplatsen vilar därför på den enskilde gravrättsinnehavaren utom för minneslund och askgravplats där kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel. Med gravplats menas hela ytan och inte enbart planteringsytan.
Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge församlingen skötseluppdrag.

Avgiften för grundskötsel omfattar;

Vårarbete; beskärning av växter, luckring av rabatter, vårstädning av singelyta, lövräfsning, borttagning av granristäckning.

Under säsongen; skyffling av singelyta, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete; beskärning av perenna växter, röjning av sommarblommor, lövräfsning, klippning av häckar och buskar.

Reparation av anläggning, ny jord eller singel och ersättning av döda växter eller dylikt ingår inte i skötselkostnaden.

Kostnad för grundskötsel per år:

Gravar med singel/grus                     Gräsgravar

 • Urngravplats 445 kr

 • 1 plats singelgrav 1240 kr             1 plats gräsgrav 445kr 

 • 2 platsers singelgrav 1360 kr        2 platsers gräsgrav 610 kr 

 • 3 platsers singelgrav 1480 kr        3 platsers gräsgrav 690 kr 

 • 4 platsers singelgrav 1600 kr        4 platsers gräsgrav 780 kr

  • 5 platsers singelgrav 1720 kr      

 • 6 platsers singelgrav 1840 kr        

 • 7 platsers singelgranv 1960 kr      

 • 8 platsers singelgrav 2080 kr         

 • 9 platsers singelgrav 2200 kr           

 • 10 platsers singelgrav 2325 kr

 • 11 platsers singelgrav 2445 kr

 • 12 platsers singelgrav 2570 kr

Över 12 platser kontakta oss                   Över 4 platser kontakta oss   

 

 Övrigt

Penseer                                                        22 kr styck

Minipåsklilja så kallad teté-a-Tee          50 kr styck

Pelargoner                                                   66 kr styck

Höstljung                                                      66 kr styck

Höstkrans                                                  190 kr styck

Ädelgranris                                                 170 kr per bunt

Andra arbeten. Timkostnad ev material 485 kr/timmen

Återlämnande av gravplats Ingen kostnad

Omköp av utgången gravrätt för en tid av 15 år kostar 1500 kr

 Planteringslåda med vattenbehållare

Nu kan ni via församlingen få en så kallad planteringslåda till er rabatt, med planteringslåda så kommer växterna att frodas då vattning ingår i denna skötsel. Planteringslådans storlek är 50x30 cm och det går att sätta ihop flera lådor. Priset för en låda är 750 kr i denna kostnad ingår vår, sommar och höstplantering men grundskötseln tillkommer. Förvaltningen väljer blommor efter tillgången.

Exempelvis Vår: 5 st Penséer
Sommar: 3 - 7 av Säsongens blommor. Isbegonior, Silverek, Lobelior, Petunior, Begonia, Margueriter, Pelargoner, Flitiga Lisa, Lyckliga Lotta, Sommardalior, Fuchsior eller liknande.
Höst: 3 - 5 st Blomsterkål / Ljung

Inbetalningskort för ettårsavtalen utsändes i början av året, Övriga avtal löpande. Förskottsinbetalning tillämpas. Oavsett anmälningsdatum för skötsel tillämpas kalenderår.

 Kontakta oss!

Kyrkogårdsförvaltningens expedition
Vi finns på Bjärreds församlingsexpedition
Öresundsvägen 9
Tel. 046-440 41 67
SMS 0765-26 41 67
e-post: jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdsskötsel Foto: Krister Hagman

Så här skriver förre biskopen i Karlstads stift Esbjörn Hagberg.
Våra kyrkogårdar är välskötta och fina. Runt den gamla sockenkyrkan eller på skogskyrkogårdarna vilar våra nära och kära som lämnat det jordiska och där skall vi själva en gång vila.
Gravsederna är flera och skiftar till del över landet. Somliga väljer kistgrav eller urngrav med gravsten. För de som inte väljer gravplats med egen gravsten finns minneslundar på de flesta kyrkogårdar.
Kyrkogårdar är minnesplatser dit vi går för att tänka på våra bortgångna anhöriga. Det är också platser för stilla promenader och en stunds eftertanke i en vacker, kulturhistorisk och välskött miljö.
På samma sätt som kyrkogårdarna är vårt gemensamma kulturarv och allas egendom är de också i vissa delar privat egendom.
Om de anhöriga till den avlidne väljer gravsättning med kista eller urna utfärdas en gravrätt, vanligtvis i 25 år. Gravrättsinnehavaren är den som har rätt att bestämma hur t ex gravstenen ska se ut (inom vissa ramar). Med gravrätten kommer också ansvar för skötsel av gravplatsen, liksom gravplatsens säkerhet. Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (Begravningslagen 7 kap 3 §).

Plantering av blommor, skötsel av gräsyta och gravsten är gravrättsinnehavarens legala ansvar, på samma sätt som det är för den som har sitt hus på en tomträtt. Skötsel ingår inte i begravningsavgiften.
Ingår gör gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, kremering, lokal för visning och för begravningsceremoni, samt skötsel av kyrkogårdens gemensamma ytor. Plantering, skötsel och gräsklippning kan köpas av kyrkan. Förvaltningen har egentligen inte rätt att utöva skötsel på en av gravrättinnehavare ägd grav. Ändå har detta ofta gjorts t ex genom att gräs klippts.

För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. De som inte är medlemmar betalar särskild begravningsavgift. Mellan kyrkoavgiften och begravningsavgiften är det en strikt boskillnad. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan skall inte betala för kyrkans verksamhet. På samma sätt skall inte kyrkoavgiften vara med och betala begravningsverksamheten. Detta är noga reglerat och kontrollerat av länsstyrelsen som utser begravningsombud. Dessa har till uppgift att tillgodose icke kyrkotillhöriga intressen.
Begravningsavgiften är i dag olika stor i olika delar av landet. Detta beror både på kyrkogårdarnas antal, storlek, utseende men också hur många som bor i församlingen och betalar avgift.

En fråga som varit aktuell under året är de nya regler som anger hur mycket tryck en gravsten skall tåla, innan den välter. Att säkra gravstenar är en fråga om arbetsmiljö för kyrkogårdsarbetare och säkerhet för besökare. Tillbud har skett och en tragisk dödsolycka har påskyndat översyn av regelverk samt tillsyn av gravstenar. För detta har Svenska kyrkan som huvudman för begravningsväsendet ansvar. Om en gravsten visar sig inte vara stabil nog är det gravrätts-innehavarens ansvar att säkra stenen eller ta bort den. Genom kyrkans försorg och via upphandling kan denna tjänst erbjudas gravrättsinnehavaren till en rimlig kostnad, jämfört med om varje gravrättsinnehavare skall köpa tjänsten själv. Att kostnaderna varierar i olika församlingar beror på hur omfattande arbetet är och vilka som kan utföra detta.

Kyrkogårdarna är viktiga platser för oss. Det är ett stort förtroende kyrkan fått att förvalta dem. Vi vill sköta dem respektfullt och pietetsfullt. Våra kyrkogårdar är våra käras viloplatser, de är heliga platser.

Esbjörn Hagberg
Biskop, Karlstads stift