Foto: Pia Lundberg

Diakoni

Vårt diakonala arbete och förhållningssätt i Övre Älvdal.

Diakoni är evangelium uttryckt i handling, en kärlekens tjänst grundad i människors behov i livets olika skeden. Alla som arbetar i församlingen ska möta människorna utifrån ett diakonalt förhållningssätt dvs. med empati och respekt för den enskilde.

I det diakonala arbetet är de övergripande förhållningssätten:

·         Utifrån helhetssynen möta, bekräfta, utmana och stödja människor i deras livssituation.

·         Erbjuda människor andlig fördjupning och gemenskap samt stärka den enskilde medarbetaren i sitt uppdrag.

·         Genom delaktighet ta vara på människors livserfarenhet, kunskaper och styrkor i församlingsvård och frivilligt arbete.

Diakoni är att hjälpa för att hjälp behövs. Den kräver ingen motprestation, men ett medgivande och en delaktighet från dem det gäller. Församlingens diakonala ansvar omfattar alla som vistas i församlingen.

·         För diakonen innebär också det diakonala arbetet att ge övrig personal och frivilliga nödvändiga verktyg för akuta insatser genom t.ex. lättillgängliga manualer för hur man lotsar till rätt instans.

Det är önskvärt att församlingen utvecklar arbetet med frivilliga medarbetare för det diakonala arbetet i form av besökstjänster,  öppethus-verksamheter, samtalsgrupper etc. Likaså är andra samverkanspartners viktiga att identifiera och samverka med.

I diakoni finns olika uppgifter:

·         Karitativa dvs. hembesök, födelsedagsuppvaktningar, kontakt med äldreboenden och sjukhus, gudstjänst, arbete med sörjande, frivilligas arbete etc.

·         Själavårdande  som enskilda samtal, samtalsgrupper, retreater, självhjälpsgrupper, friskvårdsgrupper

·         Pedagogiska som skolarbete, bibelstudier, ungdomsstöd, barn- och föräldragrupper

·         Profetiska som att uppmärksamma utsatta grupper och särskilda problem av strukturell art och vara en röst för förändring.

 

Församlingen har tre äldreboenden – Dalbygården, Klarastrand och Finnskogahemmet. Dessa har under året regelbundet åter-kommande andakter, någon gång med nattvard. Dessutom har varje besök inslag av samtal och aktiviteter där sinnesträning och minnesträning eller rörelse ingår. Sång och musik är ett ständigt återkommande inslag.