Gravstenssäkring

Vi har påbörjat gravstenssäkring på våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. 

Men det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också betyder att gravstenen inte ska göra något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). De stenar som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Det är då gravrättsinnehavaren som står till svars och får betala eventuellt skadestånd. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller.

De stenar som inte har klarat belastningskraven får en provisorisk säkring, se bilden ovan.

BREV SKICKAS UT
Vi kommer att skicka ut brev ut till de gravrättsinnehavare med gravstenar som behöver åtgärdas.

I brevet finns information om gravstenssäkringen, vilka behov som måste åtgärdas, mottagningsbevis och beställningsformulär för säkringen.

Möjliga åtgärder:
Säkra stenen själv, beställa säkring genom stenfirma.
Ta bort stenen eller lägga den ned (om det är möjligt), men fortfarande behålla gravplatsen.
Återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.