Steg 2: Kartläggning

Till grund för omvärldsanalysen görs en kartläggning av en mängd olika bevakningsområden.

2.1 Identifiera områden och samla information
Arbetet med kartläggningen sker i två delar:

Identifiera områden att kartlägga och analysera

Vad är intressant och relevant för oss i församlingen/pastoratet att ta reda på om omvärlden; området där vi verkar och samhället i stort? Vilka förutsättningar finns inom församlingen/pastoratet?

Samla in information

Till exempel statistik, tidningsartiklar, intervjuer, men även erfarenhet och kunskap som redan finns hos er i församlingen. Delar av kartläggningen kan också användas i BKA.

Områdena nedan kan vara av intresse för att formulera er församlings/pastorats vision att vara kyrka här och nu med sikte på framtiden. Välj och/eller lägg till områden utifrån vad som verkar relevant.

Information om församlingen/pastoratet

 • Prioriteringar och fokusområden
 • Fromhetstradition
 • Verksamhet och kyrkliga handlingar
 • Mötesplatser och kontaktpunkter
 • Anställda och ideella medarbetare
 • Kyrkor och fastigheter
 • Antal kyrkotillhöriga
 • Ekonomiska förutsättningar

Information om samhället

 • Ålder, kön, hälsa
 • Sociala förhållanden
 • Försörjning, inkomst, utbildning, yrken
 • Civilstånd, ensamhushåll
 • Situation för olika åldersgrupper
 • Etnicitet, olika språk, kultur
 • Andlighet, religionsintressen, livsstilar och värderingar
 • Trender som påverkar individen/familjen
 • Infrastruktur
 • Institutioner, exempelvis sjukhus, kriminalvårdsanstalter, flyktingförläggningar etc.
 • Näringsliv och företagande
 • Större arbetsplatser på orten
 • Teknik som har betydelse för området, exempelvis IT i glesbygden
 • Föreningsliv, organisationer, bygdegemenskap, större arrangemang
 • Vårdinrättningar
 • Skolor och utbildningsmöjligheter
 • Möjligheter till socialt stöd
 • Politiska särdrag
 • Media och kommunikation
 • Miljö och klimat
 • Ekonomi
 • Konsumtion
 • Kyrkor och samfund, andra religioner
 • Trender i samhället

Användbara källor i kartläggningsarbetet

 • Intervju med medlemmar, ideellt engagerade, medarbetare
 • Andra aktörers omvärldsanalyser, till exempel kommunen, regionen eller Kyrkokansliet
 • Statistik, t ex från SCB och från Svenska kyrkan, nationell nivå
 • Församlingsrapport och annan data från nationell nivå. Svenska kyrkans statistikdatabas
 • Undersökningar och kontakter med olika grupper, till exempel polis, sociala myndigheter, skola
 • Forskningsrapporter och utredningar
 • Mediebevakning
 • Andra organisationers trendspaningar

Länkar till användbara källor hittar du här.