Foto: Getty Images

Året 2020

2020 var ett annorlunda år i världen, och så även för Svenska Kyrkans Unga i Göteborg stift. Vi hade 878 medlemmar i 35 lokalavdelningar och anordnade olika mötesplatser och utbildningar. Dessutom fortsatte vi arbeta intensivt med ungresurs.nu.

Pandemins påverkan

Året 2020 blev inte som någon tänkt, pandemin i världen och Sverige har också påverkat vår verksamhet. Vid distriktsstyrelsens möte i oktober 2020 beslutade styrelsen att ställa in all verksamhet med övernattning fram till årsskiftet 2020/2021. Under året har dock verksamhet ställts in tidigare för att genomförande inte varit säkert utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Följande verksamhet ställdes in:

  • Midsommarläger på ÅH
  • Nattkampen
  • LägerÄger
  • Distriktskvällar
  • Utbildningar för unga

Genom att ställa om verksamhet kunde vi dock genomföra flera arrangemang digitalt.

Demokratiska forum

Våra demokratiska former är grunden i vårt arbete och vi vill arbeta för att ständigt förbättra och utveckla dessa.

Digitalt distriktsårsmöte, 18 april

2020 års distriktsårsmöte genomfördes digitalt. I mötet deltog 31 medlemmar, varav 18 ombud, för att bland annat ta beslut om verksamhetsplan, budget och propositioner samt tillsätta distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsens arbete

Distriktsstyrelsen har under året haft 12 sammanträden samt ett konstituerande möte. Under januari-april leddes styrelsen av ordförande Rebecka Persson. På distriktsårsmötet i april valdes Linda Andreasson Baltra till ordförande och hon ledde styrelsearbetet tillsammans med vice ordförande Elin Kakko från april-december. Mötena har främst varit digitala. Arbetet har fokuserat på att stötta medlemmar och personal att ställa om sin verksamhet till följd av pandemin. I detta har arbetet med att stärka lokalavdelningskontakten och vikten av att vara medlem inkluderats.

Digitalt Riksårsmöte, 6-8 augusti

Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte är organisationens högsta beslutande organ. 2020 års möte var digitalt. Göteborgs ombud samlades dock på Åh stiftsgård för att följa det digitala mötet gemensamt. Där beslutades bland annat om verksamhetsplan, budget och förändrade medlemskapsformer för Svenska Kyrkans Unga. Totalt deltog 11 ombud från Göteborgs distrikt.

Utbildningar

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga.

Våga Vara Viktig, 1 februari

Våga vara viktig är en årligt återkommande inspirationsdag för unga. Den genomförs lokalt och i samarbete med olika församlingar. År 2020 bjöd vi tillsammans med Bäve församling i Uddevalla in till en sådan dag. Fokus för dagen låg på att deltagarna skulle få fokusera på sig själva i relation till sin uppgift i kyrkan. Totalt deltog 47 ungdomar och ledare från församlingar och pastorat i Bäve, Ljungskile och Stenungssund, Löftadalen, Kungsbacka-Hanhals.

Utbildningar för Unga

Under våren 2020 avslutade 2019-2020 års utbildning. Detta läsår utgick spåret Ung Musiker, på grund av för få anmälda. Totalt deltog 95 ungdomar från församlingar och pastorat i Annedal, Askim, Carl Johan, Dalaberg, Fässberg, Harplinge-Steninge, Härlanda, Ljungskile, Nylöse, Oskarström, Vinberg-Ljungby, Älvsborg och Romakloster i Visby stift. Höstens utbildningshelg i november har på grund av pandemin flyttas fram till en digital variant i januari 2021.

Lokala utbildningar

Under året har vi haft kortare och längre utbildningar i olika församlingar. I Halmstads församling har vi bland annat varit en del av deras ledarutbildning under 2020. Den utbildningen följer kursplanen för Ung Ledare och görs i samverkan med församlingen.

Mötesplatser

En stor del av vårt arbete går ut på att skapa möjligheter för unga att samlas kring frågor om livet och kristen tro. Vi arrangerar årligen flera olika typer av mötesplatser för olika åldrar.

Juniorläger på Helsjön, 27-30 juli

Vårt årliga juniorläger hade temat Händer i alla länder. Lägret planerades och genomfördes tillsammans med Löftadalen och Istorps pastorat. Under lägret fick deltagarna vara med i aktiviteter, andakter, måla, pyssla och naturligtvis bada mycket i sjön. Totalt deltog 26 barn och 5 ledare.

Bibelskolan

Vi erbjuder varje år en bibelskola tillsammans med Göteborgs stift och Helsjön folkhögskola. Under vårterminen träffades totalt 23 unga vuxna för att tillsammans studera mötet med Matteus och samtala om tro. Under höstterminen var det dags för ett nytt läsår och denna gång studerades Johannesevangeliet. Vid 4 tillfällen under höstterminen träffades totalt 34 unga vuxna. 

Distriktskvällar

Under våren planerades distriktskvällar men på grund av pandemin ställdes dessa tyvärr in. Under hösten 2020 beslutades att genomföra två olika tillfällen där distriktets medlemmar kunde samlas, dessa genomfördes digitalt. Den 20 november och 11 december samlades medlemmar för att mötas i lek, samtal och andakt i ett digitalt format.

ungresurs.nu

ungresurs.nu är ett samarrangemang mellan Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjön folkhögskola. Under tio månader får en ung vuxen 18-25 år möjlighet att ta del av kyrkans och församlingens liv och verksamhet. I maj 2020 avslutade 23 deltagare sin praktik inom ramarna för ungresurs.nu. I augusti påbörjade 33 deltagare sitt praktikår för läsåret 2020-2021. En av dessa med placering i Berlin. Detta innebär en ökning med 43,5%.

Här kan du titta på vår verksamhetsberättelsefilm från 2020