Diakoni - vad är det?

Alla är viktiga. Alla kan hjälpa till. Alla behöver vi ibland hjälp. Även du är viktig i livet, i samhället och i kyrkan.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskor i livets olika situationer. Inspirationen kommer bl.a. från Jesu liknelse om den barmhärtige samariern.Vi är övertygade om att omsorg om den enskilda individen och arbetet med att arbeta för ett mänskligare samhälle måste gå hand i hand. Båda dessa aspekter är ett uttryck för kyrkans diakonala ansvar.
 
Därför behöver vi tillsammans skapa miljöer som är livsbefrämjande samtidigt som vi vill ge röst åt utsatta och med kraft protestera mot övergrepp. Det är alltid människors behov som får avgöra vad som måste göras.
 
I vårt pastorat vill också vi försöka att ge uttryck för denna livshållning. Det diakonala uppdraget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen, fredsarbete, internationella rättvisefrågor och miljömedvetenhet.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen.