Kulturvärderingsprojektet

Identifiering och förvaltning av kyrkliga kulturvärden i Säffle pastorat

Inledning


Under 2016 – 2017 har Säffle pastorat tillsammans med Antikvarietjänst, Eld & Forsberg AB bedrivit projektet ”Identifiering och förvaltning av kyrkliga kulturvärden i Säffle pastorat”, även kallat ”Kulturvärderingsprojektet”.

Projektgruppen har bestått av Katarina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef, Lena Skoting, kyrkoherde, Per Johansson, ordförande i kyrko-gårds- och fastighetsutskottet, Maud Forsberg, projektledare och antikvarie, Maria Eld, antikvarie.

Som bakgrund till projektet kan nämnas att en förstudie om hur man bättre kan prioritera i frågor som rör kyrkoantikvarisk ersättning och framtida vård utfördes 2013. Förstudien föregicks bland annat av kyrkoherde Lena Skotings skrivelse ”Ett nödrop om kyrkobyggnader”, vilket resulterade i att Säffle pastorat blev en av referenspastoraten i projektet. Studien kom fram till att det är tydligt att Säffle pastorat inte klarar av att fullgöra det grundläggande uppdraget om man samtidigt ska ta ansvar för alla sina kyrkobyggnader på samma sätt som man tidigare gjort.

Projektet har genomförts i en process där ett projektsteg leder vidare till nästa steg.
Steg 1. Precisering av de kyrkliga kulturvärdena – genomgång av materiella och immateriella kulturvärden.
Steg 2. Precisering av bruksvärden.
Steg 3. Kyrkan i samhället.
Steg 4. Kultur- och bruksvärden ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
Steg 5. Förslag till förändringar och prioriteringar.
Steg 6. Konsekvensutredning.

Varje steg kan generellt sägas ha bestått av tre delmoment:
A. Sammanställning av grundfakta. Ett arbete som utförts av projektgruppen och projektleda-ren/antikvarien, i samarbete med framtids-grupp, informanter och andra nyckelpersoner som haft den kompetens som varit relevant för det enskilda steget i processen.
B. Workshop/möte/enkätundersökning. Förändringar förutsätter förståelse och målet var att deltagarna skulle få en gemensam bild av nuläget och av pastoratets problem, men också hjälp att släppa det gamla och tänka nytt och innovativt. Målet var med andra ord att alla skulle få komma till tals och bli delaktiga i den pågående processen.
C. Sammanställning av materialet från delmoment A och B. Sammanställningen redovisades därefter för referensgruppen som gavs möjlighet att yttra sig.

Slutrapport - Kulturvärderingsprojektet

Ladda ner och läs hela Slutrapporten i PDF-format (ca 16 Mb)

Bilaga 1

Projektbeskrivning

Bilaga 2a

Kulturvärdesbedömning kyrka 1-3

Bilaga 2b

Kulturvärdesbedömning kyrka 4-6

Bilaga 2c

Kulturvärdesbedömning kyrka 7-9

Bilaga 2d

Kulturvärdesbedömning kyrka 10-12

Bilaga 2e

Kulturvärdesbedömning kyrka 13-14

Bilaga 3

Sammanställning Kulturvärdering workshop, steg 1

Bilaga 4

Bruksvärdesfakta, steg 2

Bilaga 5

Sammanställning kultur- och bruksvärdesbedömning, steg 2

Bilaga 6

Sammanställning bruksvärde, steg 2

Bilaga 7

Total sammanställning enkätsvar steg 3

Bilaga 8

Sammanställning enkätsvar inlämnade i Säffle steg 3

Bilaga 9

Sammanställning enkätsvar barn och unga, steg 4

Bilaga 10

Sammanställning enkät Förslag till åtgärder, steg 5

Bilaga 11

Sammanställning framtidsgruppens diskussioner

Kultur att värdera

Bilaga 12

Slutsatser och förslag, utdrag ur lokalutredning Säffle 2014-09-29

Kila församlingshem

Värderad kultur