Foto: Daniel Skårhammar

Romelandas askgravlund och askgravplatser

Läs om hur våra vaktmästare tänkt kring de nya delarna av Romelandas kyrkogård

Information om askgravlunden och askgravplatserna i Romelanda

Området valdes ut för att vara nära tillgängligt till parkeringen och entrén i väster. Gångvägen möter upp två befintliga gångvägar och rundar de två kastanjerna som sparats inom området. Längs med gångvägen har en avenbokshäck planterats för att rama in området. I häcken har fem träd fällts in för att ge lite liv åt en annars för lång sträcka på en häck. Vi valde en uppstammad häggmispel (Amelanchier grandiflora, robin hill) för att få både vårblomning och fina höstfärger.

Belysningspollare placeras tätt intill häcken för att dölja pollarna lite. Häcken släpps upp till strax över pollarna så att de döljs när man går på gravfältet nedanför.

Vi utnyttjade de små höjdskillnader som fanns för att bygga upp en mur. För att hantera höjdskillnader på muren fällde vi in större stenar och på så vis kunde vi naturligt sänka en stenrad. En av stenarna fungerar dessutom som ”stöd” på ena sidan av bänken vid askgravplatserna för att skapa en mer ombonad sittplats.

Intill sittplatserna finns inga starkt doftande planteringar, med tanke på dem som lider av allergier.

Gravfältet nedanför kan komma att användas som kistgravfält.

Platsens utformning är ritad av Madelene Hammarberg

askgravlunden

Vi ville forma själva minnesplatsen kring de båda kastanjer som fanns på platsen sedan tidigare. Avståndet mellan träden blev dock för stort för att skapa en mysig plats. Därför anlade vi stenröset mellan träden för att dela av området och skapa flera små rum. Vi valde samma typ av grus som Botaniska använder (0-5mm). Denna typ av grus ger en lugn yta, men är ändå tillräckligt hård för att vara tillgänglig för rullstolar, barnvagnar mm. Det finns två bänkar på denna plats och flera av stenarna erbjuder också sittmöjligheter för den som så önskar. Bänkarna är placerade så att man ska ha sikt mot lyktställ och stockarna med namnplaketter. Sittplatserna ramas också in av planteringar och stenar för att det ska bli en behagligare plats att sitta på. Vintergröna växter har använts för att täcka elskåp och ge en ”rygg” åt en av bänkarna, för att skapa ett mer tryggt ”rum”.

Vi valde att göra två ingångar till minnesplatsen så att det skulle bli naturliga entréer oberoende av från vilket håll man kom. Sträckan mellan de båda ingångarna blev en naturlig plats för det lykt- och vasställ vi har tillverkat själva utifrån platsens förutsättningar. Lyktstället är 5,5 meter långt, men är så pass luftigt att det inte ska upplevas som att man blir instängd bakom ett plank. Vi har valt ett mönster med brädor och reglar så att det blir mer liv i det och mindre av en ladugårdsvägg. Om man går på gångvägen nedanför så har man fri sikt genom lyktstället in till minnesplatsen.

Det finns tre grupper med tre stockar i varje. På tre av sidorna på varje stock fästs namnplaketter på de som gravsätts i lunden. Stockarna är behandlade med järnvitriol för att få en naturligt grå färg. Tanken är att färgen på stockarna och på lyktstället ska få samma grå nyans.

Vid den ena entrén har en smultronschersmin planterats för att få något man behöver runda så att man inte ska gena in till platsen. Vid blomning kommer man dessutom att få en härlig doft.

Kastanjerna och stenröset är belysta. Det är även förberett för el fram till stockarna och till lyktstället om man i ett senare skede väljer att ha belysning även här.

Askgravlunden i Romelanda är vackert upplyst på kvällen

askgravplatserna

Det finns två varianter av askgravplatser. Dels längs med hela muren och del en lägre variant - ”dropparna” med natursten. De olika varianterna och variationen på stenar och planteringar gör att man som anhörig kan välja en plats som känns unik.  Växtligheten ovanpå muren har en mer trädgårdsliknande karaktär och växtligheten på dropparna har fått en mer strandbetonad karaktär.

Dropparna och muren är placerade och utformade så att vi skulle maximera ytan vi kunde använda för gravar utan att ge ett för stelt intryck.

Dropparna rymmer 36+25 askgravplatser. Varje sten/plats rymmer upp till 4 askor/namnskyltar. Ovanpå muren finns ca 60 platser. Varje plats rymmer upp till 4 askor. Där de två murarna möts finns elkabel under marken och utrymmet räcker inte så på den här sträckan kanske vi gör plats för askgravplatser med 1-2 askor.

Dropparna får skyltar av mörkoxiderad brons med måtten 12*4 cm. Det guldiga i texten på skyltarna tas upp fint av det naturliga skimret i stenarna. Varje sten rymmer 4 skyltar och det är viktigt att alla skyltar sitter vågrätt internt på varje sten. Men det är stenens form som styr placeringen av skyltar.

Ovanpå muren ska en ljusare grå skifferplatta väljas och på den kan upp till 4 namnskyltar fästas. Första skylten fästs längst upp på skifferplattan och därefter sätts de i nummerordning nedåt. Skyltarna är 15*3 cm och det är en svart skylt med graverad text i aluminium. Skifferplattan har minsta möjliga lutning för att få till en avrinning.

Askgravplatserna finns dels i de droppformade områdena och dels längs med muren

Kyrkogårdsfrågor i Romelanda

Om du har frågor om gravrättsavtal eller gravskötsel ta kontakt med Maria Bensow på tel. 0303-22 36 98 tisdag-fredag. Här hittar du information och prislista angående gravskötsel.

Begravning

Sorg och hopp!

Askgravlund och askgravplats i Romelanda

Här kan du läsa om vår askgravlund och våra askgravplatser.