Foto: Maria Fäldt

Tack för lärorika år

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församlings engagemang för asylsökande i Långträsk började 2013. Nu summerar och tackar församlingen för lärorika och givande år.

Långträsk fick i början av 2013 via migrationsverket en asylförläggning. Tanken med projektet som Piteå församling startade var att verka för sammanhållning, förståelse och utbyte mellan bybor och asylsökande.

Piteå församlings avsikt har varit att ge stöd åt de asylsökande. Omfattningen av stödet har hela tiden styrts utifrån de resurser som finns. Årsskiftet 2015/2016 avslutades projektet Hållplats Långträsk, men Piteå församling valde att fortsätta driva verksamhet på egen hand.

Under 2017 har församlingen haft verksamhet i Långträsk och Koler. Vid årsskiftet 2017/2018 har Piteå församling valt att avveckla verksamheten i Långträsk och Koler. Detta efter att ha drivit verksamhet med egna medel under att par års tid. Besökssiffrorna på mötesplatserna visar också på färre deltagare.

Arbetet med asylsökande i Långträsk och i Koler har inneburit många lärorika erfarenheter. Vi tackar alla ideella och alla bybor för en givande tid. Piteå församlings närvaro i markbygden fortsätter med gudstjänster och mötesplatser.

En ny verksamhet för 2017 blev ett integrationsprojekt i Furubergskyrkan kopplat till Pite Havsbad där migrationsverket valt att förlägga asylboende under vinterhalvåret. Piteå församling ser fortsatta behov på Pite Havsbad. Församlingens långsiktiga arbete för integration och mångkulturella mötesplatser fortsätter.

Mats Björk
Kyrkoherde

Detta har Piteå församling arbetar med i Långträsk och Koler

Verksamheten har bestått av svenskundervisning och öppna mötesplatser med bland annat stickning, bakning, sällskapsspel, grillning, med mera. I Långträsk har svenskundervisning bedrivits två dagar i veckan och i Koler en dag i veckan. Öppet hus har hållits minst en eftermiddag varje vecka. Syftet med öppet hus har varit att jobba för integration mellan de asylsökande och bybor.

Utvärderingar som Piteå församling gjort visar att integrationstanken i Långträsk och Koler har fallit väl ut. Piteå församling har även kunnat se en växande självständighet bland asylsökande med ökad kunskap om det svenska språket, det svenska samhället och dess kultur. Bland bybor i Långträsk och Koler har församlingen märkt av en bättre förståelse för de asylsökande och nyanländas situation. Givetvis har många individuella personers levnadsöden och historier berört genom åren.

Finansiering

Arbetet i Långträsk och Koler har genom åren till största del drivits utifrån församlingens ekonomiska förutsättningar, men inledningsvis även med bidrag från Luleå stift. Under 2015 blev Piteå församling en av 35 församlingar i Svenska kyrkan som mottog 200 000 kronor från nationell nivå för fortsatt lokalt arbete för integration. Tillskottet gick huvudsakligen till att avlöna de två deltidsanställda som arbetat i Långträsk och Koler.