Kyrkofullmäktige sammanträder

Välkommen till ett offentligt sammanträde med kyrkofullmäktige söndag 13 november kl 13.00 i församlingssalen, S:t Matteus kyrka.

Kyrkofullmäktige i S:t Matteus församling kallas härmed att sammanträda enligt följande:


Tid:               Söndagen den 13 november 2022 kl. 13.00
Plats:             Församlingssalen, S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35, Stockholm
 
 Högmässan börjar kl 11, därefter serveras kyrkkaffe före sammanträdet.

 
FÖREDRAGNINGSLISTA
 
1.     Sammanträdets öppnande;
 
2.     Upprop och fastställande av röstlängd;
 
3.     Val av två justeringspersoner tillika rösträknare samt beslut om tid och plats för justering;
 
4.     Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst;
 
5.     Fastställande av föredragningslistan;
 
6.     Anmälan;
7.     Verksamhetsplan och budget 2023 och planer 2024-2025 samt fastställande av kyrkoavgift för år 2023;
 
8.     Motioner
 
9.     Sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige söndagarna den 28 maj och den 26 november 2023 kl. 13.00;
 
10.  Beslut om i vilken tidning kyrkofullmäktiges sammanträden ska kungöras 2023;
 
11.  Sammanträdets avslutande.
 
Är ledamot eller ersättare förhindrad att delta i sammanträdet eller del därav ska återbud anmälas till Christina Olsson, tfn 555 218 03, christina.olsson@svenskakyrkan.se eller till Staffan Agesand, mail staffan.agesand@svenskakyrkan.se
 
Välkommen!
 
Susie de Ciutiis
Ordförande                        
 
                                           /Staffan Agesand
                                            Enligt uppdrag
2022-10-21
 

Så styrs S:t Matteus församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa om hur din församling, S:t Matteus, organiseras och hur beslut fattas.