Kyrkofullmäktige sammanträder

Välkommen till offentligt sammanträde söndag 12 december kl 13.00 i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64, obs lokalen.

Kyrkofullmäktige i S:t Matteus församling sammanträder:

 
Tid:               Söndagen den 12 december 2021 kl. 13.00
Plats:             Mikaelskapellet, Karlbersvägen 64, Stockholm
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA
 
 1.   Sammanträdets öppnande;
 2.   Upprop och fastställande av röstlängd;
 3.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt beslut om tid och plats för justering;
 4.   Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst;
 5.   Fastställande av föredragningslistan;
 6.   Val av kyrkofullmäktiges ordförande
 7.   Val av kyrkofullmäktiges 1:e vice ordförande;
 8.   Val av kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande;
 9.   Val av revisorer;
10.  Val av revisorsersättare;
11.  Antal ledamöter och ersättare i kyrkorådet;
12.  Val av ledamöter i kyrkorådet;
13.  Val av ersättare i kyrkorådet;
14.  Val av kyrkorådets ordförande;
15.  Val av kyrkorådets vice ordförande;
16.  Val av valnämnd;
17.  Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens, 2 ombud och 2 ersättare;
18.  Sammanträdesdagar 2022;
19.  Beslut om i vilken tidning kyrkofullmäktiges sammanträden ska kungöras 2022;
20.  Sammanträdets avslutande.
 
Är ledamot förhindrad att delta i sammanträdet eller del därav ska återbud anmälas till kanslichef Staffan Agesand, tel 555 218 05, eller till Christina Olsson, tel 555 218 03.
Det är bra om även ersättare anmäler förhinder.
Rum för gruppsammanträden finns reserverade från kl.17.00.
 
 
 
Anna Wahlund
Ålderspresident i nyvalda kyrkofullmäktige
 
Bifogade ”Medgivande om publicering på hemsidan” och ”Underlag för arvodesutbetalning”kan lämnas vid kyrkofullmäktiges sammanträde eller insändas till 
S:t Matteus församling, Staffan Agesand
Box 23070
104 35 Stockholm