Vad vill nomineringsgrupperna i Märsta pastorat?

Nyhet Publicerad Ändrad

För att hjälpa väljarna att lära känna de nomineringsgrupper som ställer upp lokalt i Kyrkovalet i Märsta pastorat, har alla grupper fått möjlighet att svara på några frågor. Svaren ser ni nedan. Grupperna är sorterade i bokstavsordning utifrån angivna gruppnamn.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Vilka är era hjärtefrågor i Svenska kyrkan?

Vi vill att Svenska kyrkan  • ska vara jämställd och aktivt motverka diskriminering • även fortsatt ska vara en plats där alla har rätt att vigas - oavsett sexuell läggning • ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer • tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställningen.

Vad vill er nomineringsgrupp prioritera och varför?

Vi vill att Svenska kyrkan  • ska vara jämställd och aktivt motverka diskriminering • även fortsatt ska vara en plats där alla har rätt att vigas - oavsett sexuell läggning • ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer • tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställningen.

Vilken är den största utmaningen Svenska kyrkan står inför och hur tror ni den löses på bästa sätt? 

Svenska kyrkan förlorar både medlemmar och intäkter på ett sätt som påverkar kyrkans förutsättningar framåt. För att kunna hantera verksamheten på bästa sätt krävs att kyrkan har en god organisation där personalens erfarenheter och kunskaper tas tillvara och utvecklas. Ska Svenska kyrkan klara det grundläggande uppdraget i framtiden krävs att kyrkan är relevant för alla medlemmar. Konserter och musikgudstjänster lockar varje år miljontals besökare nationellt. Det finns alltså en potential till engagemang hos fler, men då behöver kyrkan vara lyhörd för människors förväntningar. Vi socialdemokrater ser ett stort värde i en öppen folkkyrka, där människor från olika bakgrund möts på lika villkor.

Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp? 

Vi Socialdemokrater vill att kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, där alla invånare skall känna sig välkomna. Alla människors lika värde är grundbulten i vår ideologi och varje individs livssituation och trosuppfattning ska respekteras. Våra värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet går hand i hand med kyrkans budskap.  Grundläggande värderingar står på spel den 19 september. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Ta ställning och lägg din röst på Socialdemokraterna för att säkerställa att kyrkan även fortsatt ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde och rätt.

Läs mer om nomineringsgruppen på deras egen webbsida: socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan

Kyrkan över partierna i Märsta pastorat

Vilka är era hjärtefrågor i Svenska kyrkan?

Vi ska arbeta för att kyrkan blir en naturlig del för människor i vardagen. Alla ska känna sig välkomna och betydelsefulla oavsett ålder och livssituation. Ett rikt utbud av aktiviteter och gudstjänster ska finnas som tilltalar alla åldersgrupper både dagtid och kvällstid i de fyra församlingarna. Vi vill att ett aktivt miljöarbete ska genomsyra kyrkans alla verksamheter. Målet ska vara miljödiplomering i enlighet med agenda 2030.

Vad vill er nomineringsgrupp prioritera och varför?

Med välskött ekonomi och en budget i balans ser vi till att det finns personal till all viktig verksamhet: gudstjänster, musik, barn- och familjeverksamhet och diakoni. Verksamhet för barn och ungdom ska även fortsättningsvis vara kostnadsfri. Det är viktigt att bevara vårt kulturarv, förvalta och underhålla våra byggnader, anpassa byggnader till önskad verksamhet samt utveckla våra kyrkogårdar.

Vilken är den största utmaningen Svenska kyrkan står inför och hur tror ni den löses på bästa sätt? 

Den störst utmaningen i våra församlingar är att öka antalet döpt och behålla deras intresse för kyrkan. Kyrkan ska vara lättillgänglig och samtidigt erbjuda djup och utmaningar. Grunden för kyrkans överlevnad är att barn och unga hittar sin hemvist i kyrkan och att kyrkan erbjuder verksamhet för alla, i alla delar av livet. Viktigt att information om kyrkans verksamheter når alla församlingsbor så att de hittar allt som erbjuds.

Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp? 

Vår nomineringsgrupp är den enda nomineringsgrupp som har flera medlemmar från varje församling. Vi är engagerade och delaktiga. Vi vill påverka församlings- och gudstjänstlivet genom att vara volontärer och deltagare i församlingarnas verksamheter. Vi vill som förtroendevalda ta ansvar för kyrkans utveckling och mångfald och vara en garant för att verksamhet bedrivs i våra fyra församlingar. Det är viktigt med utbildning och samtal om kristen tro för att förstå kyrkans budskap, traditioner och värdegrund.

Läs mer om nomineringsgruppen på deras egen webbsida: kyrkanoverpartierna.se

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vilka är era hjärtefrågor i Svenska kyrkan?

Vardag: Vi vill ha en kyrka  förankrad i vardagen med verksamheter som är anpassade till nutidens behov.

Vad vill er nomineringsgrupp prioritera och varför? 

Närhet: Fyra självständiga församlingar där var och en har sitt egna lokala och aktiva kyrk centrum för att skapa närhet till människor , möta förändringar , fånga upp individens tro och skapa meningsfulla möten utifrån varje församlings behov.

Vilken är den största utmaningen Svenska kyrkan står inför och hur tror ni den löses på bästa sätt?

Medlemstappet. Öka dop och konfirmandfrekvensen , en synligare kyrka i vardagen , ut bland människor på gator, torg, köpcentra mm.

Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?

En naturlig följd av ovanstående svar och dessutom ett partipolitiskt obundet alternativ

Läs mer om nomineringsgruppen på deras egen webbsida: posk.se

Sverigedemokraterna

Nomineringsgruppen har ännu inte svarat på enkäten.

Läs mer om nomineringsgruppen på deras egen webbsida: sd.se