Ulrika Hurdén och Peter Forsberg utanför Gudmundråskolan och Ådalsskolan
Foto: Linus Ottosson

Kommunen och pastoratet gör gemensam satsning för ungdomar

Nyhet Publicerad

Ungdomarna i Kramfors kommun är viktiga! Det är basen i det utvecklingsarbete som Kramfors pastorat och Kramfors kommun nu går in i. Tillsammans ska de två organisationerna förfina sina samarbetsformer och sätt att nå barn och unga.

- Vi har redan en bra samverkan kring Barks, ungdomsmötesplatsen i centrala Kramfors. Nu vill vi fördjupa samarbetet och finnas tillhands för fler ungdomar, säger kyrkoherde Peter Forsberg och skolchef Ulrika Hurdén fyller i:

- Kommunens samhällsuppdrag går hand i hand med kyrkans sociala arbete. Vi har ett gemensamt mål i att lotsa in ungdomar i vuxenlivet som trygga medborgare.

En vilja att komma närmare ungdomarna
Grundtanken i förändringsarbetet är att komma närmare ungdomarna. Framöver kommer verksamheten inte att bedrivas i enbart en lokal, utan aktiviteterna behöver spridas ut på flera ställen, i hela kommunen. Fördelarna med digital teknik ska också utvecklas, träffar behöver inte alltid vara fysiska.

- Ungdomarnas naturliga mötesplatser förändras med tiden och vi behöver anpassa våra insatser och möta dem där de är, menar Ulrika Hurdén.

Verksamheten sprids ut
Ett bra sätt att finnas där ungdomar redan finns är att flytta verksamheten till skolorna och då företrädesvis högstadie- och gymnasieskolorna. Det nya konceptet innebär att Barks som fysisk samlingsplats avvecklas. En verksamhet som tjänat Kramfors ungdomar väl sedan starten 2009.

- Allt är i inledningsstadiet. Vi har skrivit en avsiktsförklaring mellan Kramfors pastorat och kommunen genom bildnings- och välfärdsförvaltningarna. Jag ser detta som en möjlighet att fortsatt fullgöra vårt uppdrag som kyrka trots våra besparingskrav, berättar Peter Forsberg.

Kompetens för att vara ett fullödigt stöd
Ett annat område man ska se över är vilka kompetenser som behövs i det framtida arbetet. Allt för att på bästa sätt utveckla och ge ungdomar stöd och livskraft. Intentionen är också att arbeta mer tillsammans med ideella krafter och utveckla deras möjlighet att bidra.

- Ambitionen är att ta fram ett gemensamt avtal under våren 2022. Fram till dess bedrivs ungdomsverksamheten som vanligt, avslutar Ulrika Hurdén.

Frågor kring nyheten?