Kyrkostämman uppskjuten till den 12 september 2020

Nyhet Publicerad

Coronatider tvingar oss att skjuta på stämman igen. OBS! Med reservation att det kan bli ett kombinerad zoommöte/kyrkrum om vi inte får träffas i ett högre antal än i dag till gudstjänst.

Demokratifest

Vi vill göra årets kyrkostämma till en gemenskapsdag för alla medlemmar!

Program: 

Kl. 12.00 Kyrkostämma i kyrksalen. Vi erbjuder barnverksamheter i källaren under tiden! Därefter lunch i caféet. Församlingen bjuder, men vill ha din anmälan senast 8 september 2020.

Kl. 14.00 Per och Gennet Edler berättar om SKUT-erfarenheter från södra Thailand, Rom och Hamburg.


Var med och gör skillnad.... Din röst väger tungt i kyrkostämman!

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmopresidium (ordförande, sekreterare, rösträknare och protokoll-justerare)

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Fastställande av röstlängd inklusive givna fullmakter

5. Fastställande av stämmans beslutsmässighet

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse för 2019

8. Årsredovisning för 2019

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut angående ansvarsfrihet

11. Verksamhetsplan för 2021 bl.a. process med ny församlingsinstruktion

12. Fastställande av eventuella arvoden och medlemsavgifter

13. Budget korrektur 2020? Församlingens ekonomiska situation i corona-tider

14. Beslut om budget för 2021 - samt långtidsbudget till 2023

15. Fastställandet av  församlingsordningen

16. Val av ledamöter i kyrkoråd, två revisorer och valberedning

17. Övriga frågor anmälda senast vid stämmans öppnande, samt avslutning

Hamburg, den 19 maj 2020
Kristina Ekelund, kyrkorådets ordförande
Per Edler, kyrkoherde