Foto: Ikon

Stiftets uppdrag

Göteborgs stift – på Svenska kyrkans uppdrag sedan 1620. Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Samfundet tillhör den evangelisk-lutherska traditionen och dess tro, bekännelse och lära formuleras i kyrkans bekännelseskrifter. Svenska kyrkan framträder regionalt som stift och dess episkopala struktur uttrycks genom att det finns en biskop i ledningen för varje stift.

Stiftets uppdrag är hämtat från kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som beskriver stiftens arbete. Stiftets uppgift kan delas in i fyra delar: Det pastorala uppdraget, Tillsyn och främjande av den grundläggande uppgiften, God förvaltning samt Förvaltning av prästlönetillgångar.

Biskop Susanne Rappmann välsignar.

Det pastorala uppdraget

Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att församlingarna ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud. Biskopen företräder ofta kyrkan och uttalar sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

Den grundläggande uppgiften

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

God förvaltning

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt samt på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Förvaltning av prästlönetillgångar

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar.

Utsikt över hav och klippor.

Vi har tvingats ompröva vad vi gör och hur vi gör det

Texten (något kortad) är hämtad från Göteborgs stifts årsredovisning för 2020, ett år olikt alla andra. Pandemin har lagt sin skugga över större delen av det gångna året. Evangeliet är detsamma, men varje tid och plats ger sina förutsättningar för uppgiften att vara kyrka.