Checklista för pastorat

Svenska kyrkan Stockholms stift

Regler för pastoratets verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap s § KO) 
GUDSTJÄNST 
Firas i pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag? Ja
(17 kap. 3 och s § § KO och 37 kap. 3 § p 1 KO) 

Firar pastoratet regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan? 
Ja - Färingsö församling friluftsgudstjänst 1 g per år. 

Firar pastoratet huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund? (17 kap. 7 § KO) Nej

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten? (17 kap. 4 § och 1B kap. 6 + 6 a § § KO)
Ja
- Vid temagudstjänst på Trettondedag jul med musik från A festival of nine lassons. Övriga (lästa) texter följer handboken. 

KYRKOR 
(57 kap. 5 § KO) 
När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används. Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används: 
Adelsö - Munsö församling; Adelsö kyrka och Munsö kyrka. Gudstjänster och enskild andakt. Ekerö församling; Ekerö kyrka och Ekebyhovskyrkan. Gudstjänster och enskild andakt. Skolavslutningar och studiebesök. 
HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som bilaga till försarnlingsinstruktionen.
Finns denna? Ja