Minneslunden Eds kyrkogård

Hur vill du bli begravd efter döden?

Nyhet Publicerad

Döden drabbar oss alla. Förutom sorgen att hantera behöver de efterlevande ta ställning till val av gravplats. Det finns gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt, vilka i sin tur innebär olika rättigheter och skyldigheter.

Gravplatser med gravrätt

Till gruppen gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser och urngravplatser. Detta val görs av den som har behov av en plats att besöka eller personlig smyckning av platsen. Till rättigheterna hör att smycka gravplatsen och efter godkännande från huvudmannen montera en gravsten eller annan fast anordning. Detta är frivilligt och bekostas av gravrättsinnehavaren samt är dennes egendom.
Gravrättsinnehavaren har en skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick samt se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning.
Kistgravplatser och urngravplatser kan man sköta om själv eller så kan man köpa olika skötseltjänster och blomsterplanteringar av församlingen.
Det finns även askgravplatser, vilket är en gravplats med begränsad gravrätt där huvudmannen beslutar över utseende och utsmyckning samt ansvarar för skötsel mot en avgift som tas ut i samband med upplåtelse av gravplats.

gravplatser utan gravrätt

Till gravplatser utan gravrätt hör askgravlund och minneslund. Dessa områden sköts av huvudmannen helt och hållet. Vid gravsättning av aska i askgravlund brukar de anhöriga erbjudas att delta. Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där nedsättning av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För både askgravlund och minneslund finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.
Alla planteringar och smyckningar på kyrkogårdens lundar och allmänna ytor sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

eds kyrkogård

På Eds kyrkogård finns möjlighet att välja kist- och urngravplats med gravrätt. Planteringaoch smyckning av dessa får ske i enlighet med lokala föreskrifter. Det finns även möjlighet att välja gravplats utan gravrätt, en askgravlund och minneslund.
Askgravlunden på Eds kyrkogård består av vackra granitpelare placerade i en grönskande miljö. Namnskyltar för de gravsatta sätts upp på granitpelarna. Vid gravsättningsområdet finns utrymme för att placera ljus och snittblommor i vas.
Minneslunden ligger i en vacker talldunge. Två minnesplatser finns anlagda där anhöriga kan lämna blommor och tända ljus.

Strö askan över land eller vatten 

Begravningslagen ger möjlighet att strö askan över land eller vatten efter tillstånd från länsstyrelsen. En ansökan om tillstånd kan inte prövas i förväg utan först när det finns en avliden. Respektive länsstyrelse avgör villkoren inom sitt ansvarsområde.