Två personer tjärar taket på Botkyrka kyrka. De hänger i rep
Foto: Arne Hyckenberg

Botkyrka kyrkas nya spåntak

Nyhet Publicerad

Spåntaket är renoverat och tjärat. Nu uppdateras Botkyrka kyrkas åskskyddsanläggning.

I slutet av sommaren 2020 påbörjades arbetet med att ge Botkyrka kyrka ett nytt spåntak. Under våren har arbetet fortsatt och nu är takspånet utbytt och tjärat i flera omgångar. Vi planerar sedan att tjära taket ytterligare en gång nästa år.

Nytt brandskydd på gång

Även om takarbetet nu är avslutat så pågår fortfarande arbete vid Botkyrka kyrka Just nu grävs en ny ringledare, en del av kyrkans åsk- och brandskydd, ner.

Arbetet har enligt Kulturmiljölagen samordnats med Länsstyrelsen och sker i samråd med en antikvarie. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att åtgärderna inte krävde något tillstånd enligt 2 kap. KML.

Alla grävarbeten sker i grusgångar och markytor runt Botkyrka kyrka. Vi gräver inte i gravplatser, utan bara på platser där det grävts vid ett flertal tillfällen tidigare och där det finns befintliga installationer av bland annat el, bevattningssystem och den gamla åskskyddsanläggningen. Inga jordmassor tas bort, allt uppgrävt material återfylls på plats igen.

Projektets antikvarie menar att fynden inte är oförväntade och att inget av det som framkommit kan anses vara en fornlämning utan enstaka fynd i omrörda lager som förväntas framkomma när man gräver på en kyrkogård. Antikvarien har därmed gett sin godkännande att fortsätta arbetet och fylla igen. Vi räknar därför med att marken runt kyrkan ska kunna vara återställd igen inom kort.