Kyrkofullmäktige 2022-05-19

Nyhet Publicerad

Foto: Robert From

Södra Lapplands pastorats högst beslutande organ, kyrkofullmäktige sammanträdde nyligen. 
På dagordningen stod bland annat godkännande av verksamhetsuppföljning, bokslut och årsredovisning 2021.

 

 

Foto: Robert From

Svenska kyrkans sammankomster brukar ofta inledas med en andakt eller gudstjänst.
Kyrkoherde Mats Nygård höll en gudstjänst i Åsele kyrka. I sin predikan talade kyrkoherden bland annat om att hålla ordning i sitt hus i en orolig värld och tid och Svenska kyrkans hjälpande uppgift.

Kyrkofullmäktiges nya ordförande Kerstin Olla Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Samtliga punkter föredrogs av tjänstepersoner innan kyrkofullmäktige gick till beslut.
Kyrkofullmäktige beslöt att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2021.

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja extra anslag på 1,3 miljoner kronor för 2023 och 2024 till ett pastoratsövergripande projekt för att bidra till psykisk hälsa i samhället. Kyrkoherden föredrog förutsättningarna och bakgrunden till initiativet och pekade på en negativ trend inom framför allt barn och unga vad gäller psykisk ohälsa.

Placeringspolicy för Södra Lapplands pastorat och dess anknutna stiftelser antogs av fullmäktige.

 

Foto: Robert From