Vilka får välja biskop

Präster, diakoner, ledamöter i stiftsstyrelse och domkapitel samt särskilt utsedda elektorer har rösträtt.

Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster och diakoner med tillsvidareanställning eller med minst sex månaders anställning samt särskilt utsedda elektorer som väljs av pastorat och församlingar. Präster och diakoner med anställning i Visby stift på Gotland är röstberättigade samt präster och diakoner som är anställda för utlandsförsamlingarna. Lika många elektorer som antalet präster och diakoner utses, på Gotland av kyrkofullmäktigen i pastoraten och församlingarna och i utlandsförsamlingarna av kyrkoråden i församlingarna. Sammanlagt är det närmare 200 personer som har rösträtt i biskopsvalet i Visby stift.

 Kontakt

E-post: visby.biskopsval@svenskakyrkan.se

Valhandläggare

Anna Tronêt, tel: 0498-40 49 16
Ulrika Holmberg, tel: 0498-40 49 26