Foto: Rebecka Svensson

Stiftsstyrelsen i Visby stift har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning

Stiftsstyrelsen i Visby stift har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2022 och delvis ramår 2023 och 2024. Att fatta beslut om flera ramår har möjliggjorts av den relativt nya fördelningsmodellen som kyrkostyrelsen har infört.

Inom ramår 2022 (åtgärderna får utföras 2022-2023) har medel bland annat beviljats till mer omfattande renovering av Halla kyrka och Öja kyrka, tjärstrykning av tak och tornhuvar på 17 kyrkor, åtgärder på tak på i Tingstäde, Othem och Vamlingbo kyrkor, åtgärder på orglar i Bunge, Fårö och Silte kyrkor, konservering av inredning i Fide kyrka, på portaler i Hejde kyrka och muralmålning i Alva kyrka. Inom ramår 2023 (åtgärderna får utföras 2023-2024) beviljas medel till renoveringen av Tofta kyrka och putsåtgärder på Vall kyrka och inom ramår 2024 (åtgärderna får utföras 2024-2025) ligger renovering av Fröjel kyrka.  

I slutet av februari 2018 beslutade kyrkostyrelsen att införa en ny modell för fördelning av KAE. Detta innebär att fördelningen av KAE mellan de olika stiften bygger på statistiskt säkerställda nyckeltal som beslutas i femåriga fördelningsperioder. Visby stift får årligen 15 117 000 kr att fördela ut 2021-2025. Fördelningen inom stiften sker på våren och beslutas av stiftsstyrelsen, vilket nu har gjorts.  

Stiftsantikvarie Rebecka Svensson säger:
”Vi har under några år vant oss vid höga belopp, och prioriteringarna blir svåra men förenklas av det nya systemet där alla ansökningar som inkom i höstas kan planeras in under olika ramår. Förutsatt att de berättigade till KAE.” 
”Även de andra stiften i Sverige vittnar om att pengarna inte räcker till”, fortsätter Rebecka och säger avslutningsvis att, ”460 miljoner kan låta som mycket pengar men då skall man veta att de aldrig indexuppräknats och att det är ca 2 500 kyrkor som skall underhållas. De höga kulturhistoriska värdena vi värnar, och dess lagskydd gör att enkla billiga lösningarna inte fungerar. Många åtgärder behöver specialistkompetens för att utföras. Ny teknik, ramper mm behöver anpassas till den miljö de skall vara i och som vi alla vet är våra kyrkor på Gotland lika varandra men inte så lika att man kan applicera samma lösning överallt. De senare åtgärderna kan man oftast heller inte få KAE till, bara om det finns kulturhistoriska skäl som att elsystemet är utdömt och utgör en brandrisk.  Vanligen får församlingen själva bekosta den delen helt. Det innebär att medlemsavgifterna står för den huvudsakliga finansieringen av svenska kyrkans fastigheter, även de med höga kulturvärden.”

Kontakt:
Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta stiftsantikvarie Rebecka Svensson 0498-40 49 14, rebecka.svensson@svenskakyrkan.se

Foto byline
Fotona är tagna av Rebecka Svensson, Visby stift.
Förutom porträttfotot på Rebecka som är taget av Bildvision. 

Fakta 
Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. 

Kyrkokansliets pressmeddelanden angående fördelningen av KAE. https://via.tt.se/pressmeddelande/460-miljoner-arligen-for-att-bevara-kyrkligt-kulturarv?publisherId=1344892&releaseId=3264371    

Svenska kyrkans årliga redovisningsrapporter till regeringen om KAE. https://www.svenskakyrkan.se/rapporter-till-regeringen  


Detta är Visby stift
Stiftet består idag av 10 pastorat, 39 församlingar på Gotland och ett 40-tal utlandsförsamlingar samt många fler verksamhetsplatser där gudstjänster firas.
60 000 människor bor i stiftet och ungefär 60% av befolkningen i stiftet är tillhöriga Svenska kyrkan. På biskopens ansvar ligger även Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Visby stift är till ytan det minsta stiftet i Sverige.