Foto: Linda May Dahlström

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Visby stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Visby stift förvaltar drygt 10 500 hektar mark, varav närmare 7 500 hektar är produktiv skogsmark. Ungefär 19 procent av den skogsmarken, är avsatt till naturvård. Övrig produktiv skogsmark avverkas enligt långsiktig plan, vilket görs parallellt med nyplantering. Årligen avverkas drygt 18 000 m3sk virke, varav ungefär en tredjedel av volymen härrör från gallring. Varje år planteras också omkring 140 000 nya träd.

Trakthyggesbruket är en beprövad metod som har mycket forskning bakom sig men som fortfarande har förbättringspotential. Den kompletteras med hyggesfria avverkningsmetoder, främst nära bebyggelse och rekreationsområden eller för att stärka naturvärden i speciellt värdefulla skogar. Forskning kring hyggesfria metoder följs noga av egendomsförvaltningen.

Svenska kyrkans skogsbruk har till främsta uppgift att bidra till verksamheten i församlingarna. Samtidigt ingår uppdraget att värna Guds skapelse, det vill säga skogsbruket ska bedrivas med stor omsorg om naturen och människorna. Det är denna ibland komplicerade balansgång som präglar Visby stifts egendomsförvaltning. Självklart utifrån de lagar och ramverk som gäller svensk naturvård.

Om du har frågor om skogsbruket på stiftets marker, eller synpunkter på detsamma, tveka inte att höra av dig direkt till Visby stift.

Kontakt:

sven-olof.eliasson@skogssallskapet.se, skogsförvaltare Skogssällskapet, 0176-554 99
arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se, egendomsförvaltare Visby stift, 0498-40 49 25