Så väljs biskopen i Visby stift

I januari-februari 2018 ska en ny biskop i Visby stift väljas för att ta vid när biskop Sven-Bernhard Fast lägger ner biskopsstaven och går i pension i slutet av maj.

Röstberättigade är närmare 200 personer på Gotland och i församlingarna inom Svenska kyrkan i utlandet. De röstberättigade är dels alla präster och diakoner som är anställda i Visby stift på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandet, dels lika många särskilt utsedda elektorer som senast den 14 november har valts av pastorat och församlingar på Gotland och i utlandet. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter har också rösträtt.

Den 11 januari 2018 kl. 09.00 är det nomineringsval i Visby domkyrka. Nomineringsvalet innebär att ett antal biskopskandidater röstas fram (nomineras). Det kommer först att finnas tid för pläderingar.  Du som är röstberättigad och vill plädera för en person vid nomineringsvalet kan anmäla det nu och fram till nomineringsvalet. Röstberättigade som bor på Gotland pläderar personligen i Visby domkyrka och röstberättigade i utlandsförsamlingarna genom att skicka in en pläderingstext som blir uppläst vid nomineringsvalet. Observera att en plädering får vara högst 2 minuter lång. 

Därefter genomförs själva nomineringsvalet. De röstberättigade som är närvarande röstar och brevröster från utlandsförsamlingarna räknas samman. De som i nomineringsvalet får fem procent eller mera av rösterna ska sedan behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Om ett fåtal personer fått många röster kan fler behörighetsprövas så att det blir minst fem biskopskandidater. Biskopskandidaterna kommer att presenteras utförligt på Visby stifts hemsida.

Den 27 januari 2018 kl. 09.00 genomförs intervjuer med biskopskandidaterna som också går att se på webben.

Biskopsvalet den 15 februari 2018 kl. 09.00 förrättas i Visby domkyrka. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter röstar i Helgeandshuset. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

En eventuell andra valomgång äger rum den 5 mars 2018 kl. 09.00 (OBS ändrat datum). Den som då får flest röster har valts till biskop.

Biskopsvigning sker i Uppsala domkyrka den 3 juni 2018.

 

Kontakt

E-post: visby.biskopsval@svenskakyrkan.se

Valhandläggare

Anna Tronêt, tel: 0498-40 49 16
Ulrika Holmberg, tel: 0498-40 49 26