Foto: Joakim Klint

Nu står det klart vilka kyrkorestaureringar kyrkoantikvarisk ersättning räcker till

Stiftsstyrelsen fattade igår kväll, den 18 september 2019, beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. I våras stod det klart att Visby stift skulle få 14.7 miljoner av de 460 miljoner som staten delar ut årligen för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Systemet är ansökningsbaserat vilket betyder att de som söker mycket och har akuta åtgärder gynnas. Visby stift har precis som alla andra stift fått mellan 50-60% av ansökningsbeloppet.

”Läget är bekymmersamt då beloppet är betydligt lägre än vad vi är vana vid”, säger stiftsantikvarie Rebecka Svensson och tillägger:
”Vi börjar därtill se att församlingar och faktiskt också Samfälligheten Gotlands kyrkor får allt svårare att mäkta med de egeninsatser som krävs. Ansvaret och resurserna ligger nu som tidigare på församlingarna och dess medlemmar för att underhålla och vårda kulturarvet, medlemsavgifterna står för den huvudsakliga finansieringen av svenska kyrkans fastigheter.”

Stiftsstyrelsens beslut innebär att medel beviljats till restaurering av Ardre och Endre kyrkor, glasmålningarna i Stenkumla och Västerhejde kyrkor samt några mindre åtgärder såsom konservering av portalerna i Alva kyrka och innertaket i Follingbo kyrka.

Anledningen till att stiftsstyrelsen prioriterat Ardre och Endre kyrkor framför andra är att taken är dåliga. I Endre förstör också regnvattnet de fint huggna stenarna i fasaderna samt portalen. De stenarna vittnar om en äldre kyrka på platsen och är viktiga att bevara.

I fyra kyrkor kommer glasmålningarna att konserveras vilket är särskilt roligt, tycker Rebecka. Tidigare skickades de arbetena till Tyskland då det inte fanns konservatorer i Sverige. Sedan några år finns Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé. Ateljén arbetar i första hand med domkyrkans fönster men tar även emot externa uppdrag.

Stiftet har också beviljats medel för att utvärdera de putsrestaureringar som gjorts sedan ca 2006. Då påbörjades ett utvecklingsarbete med målet att hitta arbetssätt och material­sammansättningar som håller bättre och längre. Precis som när putsarbetena utförs, så får hantverkarna en betydande roll i utvärderingen.


Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta stiftsantikvarie Rebecka Svensson 0498-40 49 14 rebecka.svensson@svenskakyrkan.se eller stiftsprost Richard Wottle 0498-40 49 03 richard.wottle@svenskakyrkan.se

Fakta

Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram.

 

För mer information besök gärna: