Foto: Pär Malmros

Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning för ramår 2021 är beslutad

Stiftsstyrelsen i Visby har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2021. Beslutet innebär att medel beviljats till en omfattande restaurering av Stenkumla kyrka där bl.a. putsen skall restaureras, elsystemet åtgärdas, invändigt skall kyrkans väggar, valv och fasta inredning rengöras och konserveras, textilierna konserveras och dess förvaring förbättras. Därtill beviljas medel bland annat till omläggning av taken på Rone kyrka, konservering av Follingbo kyrkas invändiga tak samt dess stödmur utvändigt kommer att kunna åtgärdas. Samfälligheten Gotlands kyrkor beviljas medel till att övervaka och styra klimatet i 68 kyrkor, ett samarbetsprojekt med bland annat GEAB och Uppsala universitet.

I slutet av februari 2018 beslutade kyrkostyrelsen att införa en ny modell för fördelning av KAE. Detta innebär att fördelningen av KAE mellan de olika stiften bygger på statistiskt säkerställda nyckeltal som beslutas i femåriga fördelningsperioder.

Visby stift får årligen 15 117 000 kr att fördela ut 2021-2025. Fördelningen inom stiften sker på våren och beslutas av stiftsstyrelsen, vilket nu har gjorts.

Vi har under många år vant oss vid höga belopp. Prioriteringarna mellan de olika kyrkorna kan vara svåra men nu måste Stenkumla kyrka restaureras säger stiftsantikvarie Rebecka Svensson. Det finns en del problem med säkerheten på elen som måste åtgärdas. För att man ska kunna få KAE till el måste det finnas dokumenterade risker för kulturarvet vilket det gör här. Men vanligen får församlingarna själva bekosta den delen helt. Medlemsavgifterna står för den huvudsakliga finansieringen av Svenska kyrkans fastigheter, även de med höga kulturvärden.

 Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta:

Stiftsantikvarie Rebecka Svensson 0498-40 49 14 rebecka.svensson@svenskakyrkan.se

 

fakta om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning

Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkokansliets pressmeddelanden angående fördelningen av KAE. https://via.tt.se/pressmeddelande/460-miljoner-arligen-for-att-bevara-kyrkligt-kulturarv?publisherId=1344892&releaseId=3264371  

Svenska kyrkans årliga redovisningsrapporter till regeringen om KAE. https://www.svenskakyrkan.se/rapporter-till-regeringen