Foto: Flygbilder, Gotland och Visby

Egendomsnämndens verksamhet

Prästlönetillgångarna i Visby stift, d v s skog, jordbruk och fonder förvaltas av egendomsförvaltningen.

Arealer i hektar 2012:

Skog                   7 610
Kyrkoreservat      355
Jordbruksmark 1 770

Prästlönetillgångar är den största jordägaren på Gotland

Varje år avverkas ca 15 000 m3.Innan avverkning kontrolleras förekomsten av naturvärden och efteråt följs avverkningen upp med ett ekologiskt bokslut. Skogarna är miljöcertifierade och ett utomstående företag kontrollerar att reglerna följs.

De frivilliga avsättningarna för naturvårdsändamål är omfattande - 23 kyrkoreservat på totalt cirka 450 hektar och många nyckelbiotoper har avsatts. Prästlönetillgångars jord ingår dessutom i ett flertal statliga naturreservat.En fjärdedel av alla hävdade ”Gotlandsängen” hör till kyrkan och sköts av frivilliga.

Prästlönetillgångars jordbruksmark i stiftet är utarrenderad till ca 180 lantbrukare. Numera återstår bara två arrenden med bebyggelse - övriga gårdar är sålda. I förvaltningen ingår även Biskopsgården i Visby.
Den sk prästlönefonden består av intäkter från försäljning av mark, gårdar och f d prästgårdar. Kapitalet är placerat i aktier och andra värdepapper  och förvaltas av SEB i de Ethos fonder som tagits fram för Svenska kyrkan. Avkastningen från samtliga ägoslag delas mellanpastoraten i stiftet och kyrkofonden med ändamål att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. Förvaltningen skall ske på ett etiskt riktigt sätt.
Arvid Mickelåker

Arvid Mickelåker

Välkommen till Visby stift

Egendomsförvaltare

Mer om Arvid Mickelåker

Egendomsförvaltning, prästlönetillgångarna, Förvaltningsenheten