Meny

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor är ett oskattbart kulturarv som måste bevaras och ständigt vårdas. 1984 bildades Samfälligheten Gotlands kyrkor för detta ändamål.

Varje sockenkyrka är representerad och som verkställande organ fungerar en kyrkonämnd med 11 ledamöter. Finansieringen sker dels genom en kyrkoavgift om 15 öre per skattekrona från Svenska kyrkans medlemmar i stiftet, dels erhåller man stiftsbidrag och kyrkoantikvariska ersättning.

Det finns en klar ansvarsfördelning mellan vad som är samfällighetens ansvar och vad som ankommer på församlingarna vad gäller kyrkornas vård och underhåll. Samfälligheten har ansvar för själva byggnaden och vissa delar av den fasta inredningen, medan inventarierna i kyrkorummet är församlingens ansvar.
För att hålla samman verksamheten har samfälligheten en egen handläggare, Ingegerd Paulin, en ekonomiassistent, Nina Vijnja, och en byggnadsingenjör, Per Hansén, som alla tre har sin arbetsplats på stiftskansliet. Det är till Ingegerd, Nina eller Per man kan vända sig i olika ärenden, men även till kyrkonämndens ordförande Carin Jakobsson.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Det är hos Visby stift som man söker om kyrkoantikvarisk ersättning. Information hittar du här.

 Underhållsrapport

Vi som arbetar med Samfälligheten Gotlands kyrkor är:

Ingegerd Paulin
Kansliansvarig Samfälligheten Gotlands kyrkor
tel:  0498 - 40 49 06
fax: 0498 - 21 01 03
E-post: ingegerd.paulin@svenskakyrkan.se

Per Hansén
Byggnadsingenjör Samfälligheten Gotlands kyrkor
tel: 0498 - 40 49 11
fax: 0498 - 21 01 03
E-post: per.hansen@svenskakyrkan.se

Nina Vijnja
Ekonomiassistent Samfälligheten Gotlands kyrkor
tel: 0498 - 40 49 32
fax: 0498 - 21 01 03
E-post: nina.vijnja@svenskakyrkan.se  

Marlene Daun
Ekonomi- och förvaltningsassistent Samfälligheten Gotlands kyrkor
Tel: 0498-40 49 37
Fax: 0498-21 01 03
E-post: marlene.daun@svenskakyrkan.se

Carin Jakobsson
Kyrkonämndens ordförande
Tel: 0498-27 27 87
Mob: 072-018 88 97
E-post: carin.jakobsson@svenskakyrkan.se

Kontakta

Ingegerd Paulin

Ingegerd Paulin

Välkommen till Visby stift

Ekonom och kansliansvarig för Samfälligheten Gotlands kyrkor

Mer om Ingegerd Paulin

Ekonom och kansliansvarig för Samfälligheten Gotlands kyrkor

Per Hansén

Per Hansén

Välkommen till Visby stift

Byggnadsingenjör för Samfälligheten Gotlands kyrkor

Mer om Per Hansén

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Nina Vijnja

Nina Vijnja

Mer om Nina Vijnja

Stiftskansliet och Samfälligheten Gotlands kyrkor, Förvaltningsenheten

Marlene Daun

Marlene Daun

Välkommen till Visby stift

Ekonomi- och förvaltningsassistent Samfälligheten Gotlands kyrkor

Mer om Marlene Daun

Samfälligheten Gotlands kyrkor