Historik

Sankta Maria kyrka börjades byggas i slutet av 1100-talet, för medel som samlats in på de tyska skepp som anlöpte Visby. Till en början var den avsedd för besökande tyska köpmän. Men många tyskar bosatte sig i staden och kyrkan blev så småningom deras församlingskyrka.

År 1225 invigdes kyrkan till Jungfru Marias ära och sedan 1572 har den varit Visby stifts domkyrka. Den är den enda av stadens många medeltida kyrkor som bevarats till nutiden.

Den äldsta kyrkobyggnaden, färdigställd i början av 1200-talet, förändrades och förstorades ett par gånger under medeltiden. Endast ett fåtal ombyggnader har ägt rum efter medeltiden. 1744 eldhärjades det västra tornet, varefter det fick sin nuvarande tornhuv. Det östra tornets huvar är från 1761.

Omkring sekelskiftet 1900 skedde en restaurering under ledning av den gotlandsfödde arkitekten och konstnären Axel Herman Hägg. De största synbara förändringar som då blev resultatet var ett helt nytt kor med målningar av arkitekten själv samt tillkomsten av sakristian på norr. 1979-1985 genomfördes en omfattande inre och yttre restaurering med Jerk Alton som arkitekt. Den mest märkbara förändringen är att Stora kapellet då avskildes till ett särskilt kyrkorum.

En ny renovering har precis genomförst (2015) såväl utvändigt som invändigt.

Från 1500-talet fram till 1800-talets början var området runt kyrkan Visbys enda ordinarie begravningsplats. Den omgärdades av en hög mur med flera portar. Två av dem finns bevarade. Vid den medeltida norra porten kan man skönja den rivna murens höjd och bredd.

Kyrkan är idag treskeppig, har ett rakt avslutat kor, ett torn i väster och två i öster. Över mittskeppet reser sig en väldig vind, under medeltiden och senare använd som lagerutrymme. På sydsidan ligger en förhall, Stora kapellet eller Maria kapellet, uppfört omkring 1300 och ett av vårt lands vackraste gotiska rum.