Dopgudstjänst
Foto: Visby domkyrkoförsamling

Dopgudstjänsten

Psalm

Inledningsord och tackbön

Prästen:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Gud vi vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss ifrån det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med det barn, som skall döpas.
Låt oss bedja.

Om någon av föräldrarna ber bönen väljs denna bön:
Gud, vi tackar dig för vårt barn.
Tack för gåvan som du har gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till det barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn. Amen


Evangeliet om Jesus och barnen

Texten kan läsas av en fadder eller annan anhörig.

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in."
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem.
(Mark 13:10-16)

Prästen kan säga:
Så vill vi göra med dessa barn som vi nämner vid namn.

Befrielsebön

Prästen frågar barnets föräldrar:

Vilka namn har ni gett ert barn?

En av föräldrarna säger barnets namn.

Präst, anhöriga och fadder kan lägga handen på barnets huvud. Prästen ber:

Gud, du som ensam räddar från allt ont,
Befria NN från mörkrets makt
Skriv hans namn i Livets bok
Och bevara honom i ditt ljus, nu och alltid.

Prästen kan under korstecknande säga:

Tag emot korsets tecken
på din + panna
på din + mun
och på ditt + hjärta.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen

Bibelläsning

Prästen läser:

Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron.
Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:18-20)

En ytterligare bibeltext om dopet kan läsas av fadder eller anhörig.
Vanligtvis väljs följande text:

Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. (Rom 6:4-5)

(Psalm)

Dopbön

En fadder, ett äldre syskon eller annan anhörig kan hälla upp vatten i dopfunten. Därefter ber prästen:


Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skull.
Föd dem till ett nytt liv i Kristus
och förena dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.
Amen


Trosbekännelsen

Prästen:

Låt oss tillsammans bekänna den tro
som vi döps till i Kristi kyrka.

Församlingen:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nedstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Prästen frågar barnets föräldrar:

Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Föräldrarna svarar:

Ja.

Dophandlingen

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:

(NN), jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Andes namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter:

Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande och överlämnande av dopljuset

Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord:

(NN), vi välkomnar dig i Guds familj
och tar dig med kärlek och förväntan.

Dopljus kan överlämnas. Medhjälpare eller präst kan säga följande eller liknande ord:

Tag emot detta ljus.
Kristus är världens ljus.
Låt honom också vara N:s ljus.

Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande:

Kära kristna.
Genom dopet har ert barn blivit upptaget
i Kristi kyrka.
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)
att vara förebilder och förebedjare för (N)
och tillsammans med församlingen
leda honom på trons väg genom livet.

Förbön

Präst, medhjälpare eller förälder ber:

Låt oss bedja.
Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för (N).
Låt honom få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge honom den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt eget dop
prägla hela livet,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.
Amen

Herrens bön

Prästen:

Vi ber tillsammans Herrens bön:
Församlingen
Fader vår
som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Ske din vilja,
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder ,
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet. Amen

Välsignelsen

Psalm

Doptal