Lekrum på Förskolan Sankta Maria
Foto: Mattias Wahlgren

Bakgrund till Förskolan Sankta Maria

Visby domkyrkoförsamling bedriver sedan många år öppen verksamhet för barn. Den omfattar bland annat körer och musiklek dit också föräldrar och syskon är välkomna. I stadsdelen Terra Nova finns Visby domkyrkoförsamling sedan drygt 30 år och bedriver barn- och ungdomsverksamhet och barnkör.

Verksamhetsidé – pedagogisk inriktning

Grunden för denna verksamhet är, precis som Läroplan för förskolan (Lpfö 98), ”att främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. Visby domkyrkoförsamlings värdegrund stämmer därför väl överens med de grundläggande värden som beskrivs i Lpfö 98 avseende:

  • Människolivets okränkbarhet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan könen
  • Solidaritet med svaga och utsatta
  • Stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor

Förskolan Terra Nova vill även att verksamheten ska syfta till att utveckla barnets öppenhet och respekt för skillnader i människors trosuppfattningar och levnadssätt, samt ge dem möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. FN:s barnkonvention talar bland annat om barnets rätt till andlig utveckling och det är ett område där Visby domkyrkoförsamling vill ta ett särskilt ansvar.

Målet är också att skapa medvetenhet om det egna kulturarvet, där kyrkan är en del, och delaktighet i andra människors kultur och på så sätt utveckla förmåga att förstå och leva sig in i andras människors värderingar och levnadsvillkor. Förskolan Terra Nova strävar efter mångfald i sammansättning i såväl barn- som personalgruppen. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö98).

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt bidra till detta genom utomhuspedagogik, men också genom bild och form, sång och musik, rytmik och rörelse, ramsor och drama. Med detta arbetssätt vill vi främja barnets utveckling i tal- och skriftspråk, matematiskt tänkande, kroppsuppfattning och jag-känsla samt att de utvecklar ett förhållningssätt som lär oss vårda och värna medmänniskan, natur och miljö samt skapa en positiv framtidstro.

Med en väl avvägd pedagogik som grund, vill vi ge varje barn möjlighet att under
dagen växla mellan fria aktiviteter och planerad verksamhet. Vår verksamhet ska komplettera barnets tillvaro i hemmet. Det gör vi genom att skapa sådana förutsättningar så att varje barn får utvecklas rikt och mångsidigt. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt dokumenterar och tillsammans med vårdnadshavarna följer upp och utvärderar varje barns utveckling, men även vår verksamhet.

Naturligtvis strävar vi efter att alltid ha barnets bästa i fokus. 

Förskolan Sankta Maria - Terra Nova kyrkan
E-post:visby.forskolan.sanktamaria@svenskakyrkan.se
Kontaktperson: Anna Lindskog
Telefon: 0498-20 68 73

Formulär för ansökan om plats på Förskolan Sankta Maria. Gör gärna ett besök hos oss så berättar vi mer.