Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad vill nomineringsgrupperna i stiftsfullmäktige?

Valet till regional nivå görs till stiftsfullmäktige, men vad vill egentligen de olika nomineringsgrupperna med Svenska kyrkan? Vi har ställt tre frågor till företrädare för de elva nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Växjö stift. Här kan du läsa deras svar.


Våra frågor:

1. Varför ska man rösta på er?

2. Vilken är er viktigaste fråga i kyrkovalet 2017?

3. Vilka utmaningar ser ni att Svenska kyrkan behöver jobba med de kommande fyra åren?

 

 

Björn W Stålne, företrädare för Borgerligt alternativ
Björn W Stålne, företrädare för Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ

1. Borgerligt alternativ är partipolitiskt oberoende.

2. Diakonin ska vara grunden för vårt sociala engagemang samtidigt som musiken ska vara viktig både som budskapsbärare och våra estetiska upplevelser.

3. Det sjunkande antalet tillhöriga. Därför ska vi genom familjen med barn och ungdom sträva efter att öka antalet dop och konfirmationer.

 

 

Margareta Andersson, Företrädare för Centerpartiet
Margareta Andersson, Företrädare för Centerpartiet

centerpartiet

1. Centerpartiet representeras i de olika valen i kyrkan av människor med djupt engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill påverka kyrkans utveckling som en demokratisk och öppen folkkyrka. Vårt engagemang utgår från alla människors lika rätt och värde.

2. Att stärka församlingarna genom att se till att församlingsråden får en tydlig roll och inflytande i församlingslivet.

3. Att rekrytera ideella och anställda medarbetare så att vi tillsammans kan ge människor kunskap om kristen tro och skapa levande församlingar.

 

 

Dag Sandahl,  Företrädare för Frimodig kyrka
Dag Sandahl, Företrädare för Frimodig kyrka Bild: Mats Aronson

Frimodig kyrka

1. För att man kan det och uppfattar Frimodig kyrka, med kompetenta kandidater, som det verkliga alternativet i kyrkovalet.

2. Allt som handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Förnyelsen kommer inifrån och hör samman med Kyrkans ärende.

3. Den kris som alltfler ser. Vi har sett den länge och har förslag till förnyelse, den som startar med Kyrkans Herre, Jesus Kristus. Den reträtt som nu pågår leder ut i intet. Det vägen är inte en frimodig kyrkas.

 

 

Bertil Olsson, Företrädare Kristdemokraterna
Bertil Olsson, Företrädare Kristdemokraterna

kristdemokraterna

1. Vi vill arbeta för en kyrka som med evangeliet som grund är en kyrka för hela familjen. Dopundervisning som naturligt leder in i gudstjänsten är en förutsättning för kyrkans framtid

2. Att bevara mångfalden i Svenska kyrkan, så att människor med olika traditioner fortsatt känner sig hemma i Svenska kyrkan. En strävan mot Kristi kyrkas enhet måste prioriteras.

3. Att rekrytera medarbetare som med frimodighet står upp för den kristna bekännelsen. Att kyrkans budskap än mer blir förankrat i frälsningsbudskapet.

 

 

Marita Bengtsson, Företrädare Miljöpartiet
Marita Bengtsson, Företrädare Miljöpartiet

miljöpartiet

1. Svenska kyrkan är älskad av många och ska vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor. Vi ska driva opinion för mänsklighetens ansvar för kommande generationer och för den goda skapelse Gud givit oss att vårda. Svenska kyrkan är en stor ägare av skog, jordbruksmark och finansiella instrument. I förvaltningen av dessa ska Svenska kyrkan vara bäst på etik och hållbarhet. Detta vill vi driva på alla nivåer i Svenska kyrkan.

2. Miljöpartister i Svenska kyrkan verkar för en öppen folkkyrka som tar ansvar i mänsklighetens viktigaste utmaning. Därför är de viktigaste frågorna att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i alla församlingar, att stärka Svenska kyrkans internationella arbete och att öka kreativiteten för att nå människor med det kristna befriande budskapet. Svenska kyrkan behöver aktivt arbeta med kreativ teologi så att människors livsfrågor tas på allvar och vårt budskap blir relevant. Kristen tro handlar om liv och mer liv, för alla. Det goda livet för hela skapelsen är vår vision som styr våra konkreta förslag.

3. Svenska kyrkan behöver vara tydlig i opinionen vad gäller mänskliga rättigheter, skapelsens överlevnad, HBTQ och befriande teologi. Bara så kan vi vara relevanta för de människor vi vill nå med det goda budskapet. Evangelium åt alla innebär ett svårt och viktigt arbete med vårt budskaps innehåll. Vi behöver tillsätta många arbetsgrupper som tillsammans tar fram hur vårt budskap kan kommuniceras i vår tid. Kreativitet och mod är ledord för kyrkans framtid. Svenska kyrkans överlevnad och påverkansmöjlighet i människors vardagsliv och i den svenska opinionen hänger på denna kreativitet och detta mod.

 

 

Anton Härder, företrädare för Socialdemokraterna
Anton Härder, företrädare för Socialdemokraterna

socialdemokraterna

1. Socialdemokraterna har en heltäckande idé om hur vi vill utveckla den öppna folkkyrkan och vi har kunniga och erfarna kandidater som har vana av att arbeta med organisation och utveckling.

2. Viktigast är Svenska Kyrkans roll som öppen och demokratisk folkkyrka. Kyrkan ska stå vid den enskilde när livet är svårt, och stå upp för mänskliga rättigheter. Ett fortsatt socialt inriktat arbete med flyktingar och behövande är självklart.

3. Svenska Kyrkan ska bli en mönsterarbetsgivare. Arbetsmiljöarbetet ska förstärkas och varje medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och växa.

 

 

Erik Westroth, företrädare för Sverigedemokraterna
Erik Westroth, företrädare för Sverigedemokraterna

sverigedemokraterna

1. Vi vill förvalta det kristna arvet, värdegrunden och det svenska kulturarvet som Svenska kyrkan är en stor del av.

2. Vi vill bryta vänsterliberaliseringen inom Svenska kyrkan och betona värden som tro, tradition, trygghet och kontinuitet.

3. Att inte ge avkall på det kristna och det traditionella i Svenska kyrkan. Att visa solidaritet med förföljda kristna i världen. Att bevara och dokumentera de kulturskatter som finns i kyrkans ägo. Verka för Svenska kyrkans naturliga del i det svenska samhället.

 

 

Victor Ramström, Företrädare POSK
Victor Ramström, Företrädare POSK

partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (posk)

1. För att vi har idéerna för framtiden och är en partipolitiskt obunden grupp med kandidater hämtade direkt från församlingslivet.

2. Mångfald och respekt! För POSK är det självklart att alla ska mötas med respekt och välkomnas i kyrkan. Lika självklart är det en rikedom att det finns många olika inriktningar och traditioner inom Svenska kyrkan som kan leva sida vid sida.

3. Att förbättra samtalsklimatet. Vi behöver kunna lyssna lyhört till varandra och visa respekt för de som tänker annorlunda. Kyrkan är en gemenskap av troende och inte en åsiktsgemenskap.

 

 

Monica Johansson, Företrädare för ViSK i Växjö stift
Monica Johansson, Företrädare för ViSK i Växjö stift

vänstern i svenska kyrkan (visk)

1. Vänstern i Svenska Kyrkan är en stark kraft för minskade klyftor i samhället med respekt för allas lika värde, med lika rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är eller varifrån man kommer. 

2. Diakonalt arbete till stöd för alla behövande oavsett orsaken till behovet av hjälp.  Inget samhälle är gott om människor upplever sig saknar tillhörighet eller i tusental jagas utan att ha begått brott.

3. Ökat antal medlemmar, ekonomi och skydd av kultur i form av artefakter – byggnader, föremål, musik.

 

 

Annika Stacke, företrädare för Vägen
Annika Stacke, företrädare för Vägen

vägen

1. Vi vill att våra medmänniskor ska växa i tro och med glädje arbeta för skapelsens framtid.

2. Nyanländas integration i samhället är en diakonal angelägenhet. Genom Kyrkan får många asylsökande och nyanlända kontakt med det svenska samhället. Förföljda kristna, varhelst i världen, ska känna att vi värnar om dem.

3. Att Kyrkan upplevs relevant för människor, oavsett livssyn. Kyrkan ska vara en aktör på den sociala arenan och våga ta sig an samhällsfrågor med utgångspunkt från den kristna människosynen.

 

 

Birgitta Axelsson Edström, Företrädare Öppen kyrka
Birgitta Axelsson Edström, Företrädare Öppen kyrka

öppen kyrka

1. ÖPPEN KYRKA är ett partipolitiskt obundet alternativ för den som vill stödja en öppen och modig folkkyrka där alla är välkomna och många är delaktiga.

2. Hur möter vi nutidsmänniskan på ett begripligt och kärleksfullt sätt? Vi behöver en lyssnande kyrka som är öppen för människors mångfald och tydlig med evangeliets rikedom.

3. Svenska kyrkan ska vara öppen för både mångfald och tradition och verka i nuet. Kyrkan ska finnas där som en naturlig välkomnande miljö för alla som söker, tvivlar och tror.