Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Sök stipendier och bidrag 2023

Ansökan till 2023 års stipendier och bidrag skall inkommit till stiftskansliet senast den 3 mars 2023. Ledigförklarande av nedanstående stipendier och bidrag sker en gång per år.

Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö. Ansökningar skall göras på blankett som finns nedan.

Blankett kan också erhållas från Växjö stift och skickas hem per post eller via mejl.   

1. Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på särskild blankett samt bifogas kopia på senaste skattebesked.  

2. Stiftelsen Brita Östergrens donation
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till någon behövande prästänka eller ogift prästdotter inom Växjö stift. Till ansökan skall fogas uppgifter, som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett. 

3. Växjö stifts samstiftelse för behövande efterlevande till präster inom Växjö stift
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande efterlevande till präster inom Växjö stift med företräde för kvinnor. Till Ansökan skall fogas uppgifter som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett. 
 
4. Stiftelsen kontraktsprosten Per Liljorstrands och hans maka Maria Birgitta Liljorstrands, född Transtedt, från Dädesjö donation
Anslag ur stiftelsen lämnas till manlig teologie studerande, som blivit antagen som prästkandidat för Växjö stift. Sökande skall vara född eller kyrkoskriven i Kronobergs län.  Ansökan skall göras på särskild blankett.   

5. Växjö stifts samstiftelse för studerande
Anslag ur stiftelsen lämnas dels till stipendier till teologie studerande, bördig från Växjö stift eller som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Svenska kyrkan Växjö stift, dels till stipendier till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping eller Kalmar företrädesvis de som har en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier. Teologie studerande skall, om inte bördighet inom Växjö stift åberopas, uppvisa besked lämnat efter genomgången antagningskonferens. Sökanden skall inte läsa på pastoralinstitut under den termin stipendiet söks. Om stipendieansökan avser specialarbete inom det teologiska området skall detta anges särskilt i ansökan.  

Ansökningar skall innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis. Gymnasiestuderande skall förete studieintyg med angivande av gymnasieskola och avgångsklass. Ansökan görs på särskild blankett.  

6. Stiftelsen Lektorn Oscar Sjöfors donation
Anslag ur stiftelsen kan lämnas efter ansökan av församlingskyrkoråd eller pastor loci till religiösa och etiska ändamål eller stiftelser, kyrkors prydande och införskaffande av religiösa konstverk, allt åsyftande ”att göra kristen Faderstro till en levande och verksam makt över människors sinnen och handlingar”.  Anslag kan sökas av alla kyrkliga församlingar i stiftet dock med visst företräde för Forserums, Ljuders, Slätthögs, Pjätteryds och Hjortsberga församlingar, där donators fader levt och verkat som präst.  


Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ.  Observera att ansökningstiden utgår med 3 mars 2023, då ansökan senast skall vara stiftskansliet tillhanda! 

---------------------------------------------------------------------

För vidare information angående ovanstående stipendier:
Malin Sandberg, 0470-77 38 58 mejl: malin.sandberg2@svenskakyrkan.se 

---------------------------------------------------------------------

7. Stiftelsen Växjö stifts prästänkehem
Ansökan skall göras på särskild blankett. 
För vidare information: Ulrika Karlsson, 0470-77 38 30 mejl: ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se 

8. Stiftelsen JM Korenius testamentesfond
JM Korenius testamentesfond delar ut understöd till efterlevande maka/make och barn till präster i Växjö stift som i samband med pension eller dödsfall haft sin anställning inom Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett 
För vidare information: 
Camilla Ruben, 0470-77 38 87 mejl: camilla.ruben@svenskakyrkan.se 

9. Växjö stift präststudiestiftelse
Stipendier för blivande präster i Svenska kyrkan, Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett. 
För vidare information: 
Mattias Östborg, 0470-77 38 11 mejl: mattias.ostborg@svenskakyrkan.se