Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skogsförvaltning

Förvaltningen av skogen inriktas på långsiktigt god avkastning och bidra till att den biologiska mångfalden bevaras.

Skogsinnehavet är den viktigaste delen av prästlönetillgångarna i Växjö stift och skogsmarksarealen uppgår till ca 48 000 ha. Förvaltningen ska vara uthållig och ge god ekonomisk avkastning. Skogsskötseln ska vara aktiv, målinriktad och utgå från naturgivna förutsättningar. Skogsförvaltningen omsätter drygt 100 mnkr och överskottet uppgår till ca 50 mnkr. Skogsbruket ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden.
 
Vårt skogsbruk ska nå och överträffa de krav som följer av lag och förordning. Skogsbruket på eget markinnehav ska uppfylla kraven i FSC®- och PEFC™ skogscertifiering. När granskog nått en ålder på 60 till 80 år är det dags för slutavverkning. Tallskog kan stå längre, vanligen mellan 80 och 120 år. Cirka 440 hektar äldre skog slutavverkas varje år. De flesta hyggen markbereds och planteras medan en mindre areal självföryngras med fröträd. När plantorna blivit cirka två meter röjs förväxande buskar och lövsly bort, vid fem till sex meters höjd röjer man fram produktionsbeståndet.  
 
När beståndet nått tio till femton meters höjd är det dags att gallra första gången. Granbestånd gallras en till två gånger och tallbestånd oftast tre till fyra. Den totala avverkningen är ungefär lika stor som tillväxten. 40 till 50 procent av avverkningarna säljs som rotposter och resten som leveransvirke till köpsågverk och Södra. Skogsförvaltningen sköts i fält av fyra skogvaktare med ansvar för var sitt distrikt. På distrikten finns också skogsarbetare som arbetar med planering, tillsyn och skogsvård.
 
Effekten av de stora stormfällningarna som drabbat förvaltningen har inneburit att virkesförrådet i äldre skog minskat och en betydande andel av skogen består av ungskog med kommande stora röjningsbehov och så småningom gallringsbehov.  

Vad är skogscertifiering?

FSC® och PEFC™ är internationella system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är ett miljöriktigt, hållbart och rättvist skogsbruk.

Kontakt Skogsförvaltningen

Konrad Rosander

Konrad Rosander

Växjö stift

Jakt- och fiskeansvarig, Stiftsskogvaktare

Mattias Magnusson

Mattias Magnusson

Växjö stift

Specialist inom skog och miljö, Miljösamordnare