Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Högelycke Gammelskog

Högelycke 1:1 Hälleberga församling, är prästlönefastighet för Madesjö pastorat. På fastigheten finns ett unikt område, här benämnt ”Högelycke Gammelskog”.

Området är cirka två hektar stort, småkuperat och bevuxet med tallskog som är drygt 335 år gammal. På kartan är kyrkoreservatet markerat i rött med nummer 89.

Högelycke 1:1 var tidigare komministerboställe. Skogshushållningsplaner med detaljerad beskrivning av skogen finns från 1866 och framåt. Fastigheten dominerades tidigare av äldre skog. ”Högelycke Gammelskog” utgjorde de äldsta delarna och sparades av stiftsskogvaktarna från avverkning. Även om fastigheten hade stor areal gammelskog var volymen skog inte särskilt stor. Medelbestockningen på 1860-talet var 88 skogskubikmeter per hektar mot dagens 155. Skogen var med andra ord gammal och gles. ”Högelycke Gammelskog” är intressant genom sin höga ålder. Tall äldre än 300 år, är oftast solitärer och återfinns ytterst sällan som beståndsbildande i regionen.

Området har ett urskogsliknande utseende med riklig förekomst av hålträd. Skogen är sannolikt uppkommen efter skogsbrand. Under tallarna finns ett glest skikt av yngre gran. Marken är blockig, bevuxen med lingon, blåbär, renlav och fönsterlav. Funna arter karaktäristiska för gammal tallskog är spillkråka, tallticka, gulporing, grynig blåslav, gammelgranslav samt blåmossa. Inventeringar har också visat att gammal tallskog i östra Småland ofta hyser en ovanlig insektsfauna. Förutsättningarna för att reservatet hyser krävande och hotade arter och speciellt insekter är därför mycket goda.

Kyrkoreservatet bekostas av Växjö stifts jordägande pastorat kollektivt och beslutas av egendomsnämnden. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla området som biotop för ovanliga och krävande växt och djurarter knutna till gammal tallskog. Skötseln i reservatet innebär att skogen lämnas för fri utveckling och att hänsyn i angränsande bestånd utformas så att en mjuk övergång mot produktionsskog på sikt erhålls. Området ska vara tillgängligt för allmänheten. Reservatet invigdes den 12:e september 1999 av Växjö stifts dåvarande biskop Anders Wejryd.