Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förvaltning av prästlönetillgångarna

Egendomsenheten i Växjö stift har som huvudsaklig uppgift att förvalta jord och skog på prästlönefastigheterna samt prästlönefonden.

Vidare ansvarar man för stiftskansliets miljöarbete. Inom avdelningen finns kompetens inom skogsbruk, jordbruk, kapitalförvaltning, juridik med fastighetsrätt samt jakt och fiske.

Historia

Kyrkans markinnehav går tillbaka till 1000-talet. Då gjorde utländska biskopar och tillika missionärer resor till Skandinavien för att kristna ättlingarna till vikingarna. Så småningom inskrevs i landskapslagarna att socknen skulle skänka ”jord” med ”laga hus” till församlingskyrkan innan biskopen kunde inviga kyrkan och tillsätta sockenpräst på prästgården. Kyrkan kom att äga drygt 20 % av marken i landet. Västerås riksdag 1527 blev emellertid vändpunkten för kyrkan som markägare. Gustav Vasa fick fullmakt att dra in kyrklig egendom till kronan. När reduktionen var avslutad 1550 var klosterväsendet utplånat och kyrkans markägande i stort sett försumbart. Till prästernas försörjning upplät kronan prästboställen och under Karl XI inrättades nya prästtjänster, komministrar åt vilka nya boställen anslogs. Av kronan anslagna egendomar tillfördes successivt och kyrkan kunde vid slutet av 1700-talet bruka ungefär samma markareal som idag dvs ca 1,5 % av rikets areal. Kronan hävdade dock äganderätten till marken, som betecknades som Krono under allmän disposition och ställde den endast till kyrkans förfogande för bestämda kyrkliga ändamål, dvs. för prästens uppehälle och kyrkans underhåll.
Prästlönetillgångarna betraktas efter år 2000 som självägande stiftelser och är särskilda rättssubjekt. Dessa utgör tillsammans i stiftet en egen juridisk person och har eget organisationsnummer. Fastigheterna benämns prästlönefastigheter och fonderna benämns prästlönefonder och tillsammans utgör de prästlönetillgångar. De förvaltas av stiften.  I Växjö stift utgör prästlönefastigheterna 2,6 % av den totala landarealen.

Ekonomi

Överskottet från förvaltningen utdelas med hälften till församlingar och pastorat efter deras andelstal och med hälften till utjämningsystemet.

Klas Gustavsson

Klas Gustavsson

Växjö stift

Enhetschef för egendomsförvaltning