Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Drevseryd

Reservatet omfattar cirka fem hektar av Ingerydsdalen och har en intressant flora och geologi.

På kartan nedan är området markerat i rött (nummer 16) och en stig löper genom delar av reservatet. På den branta dalsidan har känsliga och hotade arter kunnat överleva därför att området sannolikt har varit glest trädbevuxet under lång tid. Här återfinns tallticka, knärot, trolldruva, hässleklocka, strutbräken samt flera ovanliga mossor. Träden är cirka 100-160 år gamla. Där vägen nu går gick tidigare järnväg mellan Jönköping och Vireda, den så kallade ”Trådrullarbanan”.

 

Historiska kartor visar att västa delen av reservatet har varit slåtteräng, sannolikt bevuxen med hassel samt glest med lövträd. Östra halvan var utmark eller bete för får och hästar med i huvudsak 20- till 60-årig gles skog av tall, gran och björk. De krävande arter som idag kan hittas har troligen kunnat överleva till följd av det naturligt skuggiga läget som terrängen erbjuder samt en kontinuitet av träd och buskvegetation.

Kyrkoreservatet bekostas av stiftets jordägande pastorat kollektivt och beslutas av Växjö stifts egendomsnämnd. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla området som biotop för ovanliga och krävande arter, i synnerhet mossor, knutna till sprickdal. Området ska också göras tillgängligt för allmänheten. Skötseln i reservatet kommer att grundas på den historiska markanvändningen med dels en skötsel som anknyter till ängsmarkshistoriken (inägan) med lövträdsdominans och dels en som anknyter till utmarkshistoriken (bete) med barrträdsdominans.

Kyrkan har ägt mark sedan tidig kristen tid. I äldre tid var prästens lön i natura. Prästen var som alla andra bonde och hans huvudsakliga lön var brukandet av en jordbruksfastighet. Fastigheten Drevseryd 2:1 har varit lön åt komministern, så kallad komministergård. Först år 1910 var kontantlön med utjämning mellan olika pastorat helt genomförd. Kyrkliga fastigheter som finns i nästan alla socknar omfattar inom Växjö stift drygt 2 procent av landskapet och förvaltas av stiftets egendomsnämnd. De kyrkliga fastigheterna har påfallande ofta intressant och värdefull natur- och kulturmiljö. Reservatet invigdes den 8:e maj 1997 av Växjö stifts dåvarande biskop Anders Wejryd.